Лекции по Икономика

9. Икономическото учение на марксизма. Принципи на историческия материализъм. Икономическа концепция на К. Маркс

Марксизмът възниква пре 40-те години в Германия. През 30-40г. станали големи проблеми в производството на икономиката. Била създадена жпмрежа в Англия и в други западноевропейски страни. Развиват се промишлени отрасли, а с тях и броят на работниците. Разширява се националният и международен пазар. През 1825-36-47г възникват 3 циклични промишлени кризи. Появява се резервна армия от работници. През 30- те години се развива в Англия мощно работническо движение - черчизъм. През 1834г избухва въстание на силезийските тъкачи в Германия. Основен труд на Маркс е “Капитала - критика на политическата икономия”. Издаден е в 3 тома + “теория на принадената стойност”. Предмет на Марксизма – политическата икономия е обществена наука – тя цялата съвкупност на обществени отношения, марксизмът изучава само тази част, която изразява отншенията на хората в процеса на производство на материални блага. Маркс разглежда производствените отношения като основополагащи, като ядро на системата на обществени отнош. Политическата икономия е наука, която изучава производствените отношения на хората, разкрива технологичните закони, които управляват производството, разпределението, размяната и потреблението на материални блага през различни степени на развитие на човешкото общество. Метод на политическа икономия - при изследване на производствените отношения се прилага диалектико-материалистически подход, използван при изучаване на обществото и икономиката и представлява исторически материализъм. Инструменти на метода - 1- анализ и синтез - всеки предмет, който се изучава е съвкупност от признаци , свойства, черти. За да се проникне в неговата същност той трябва да се разложи на съставните му части, като се изучава всяка една от тях и разкрие ролята в общото цяло. 2- научните абстакции - при анализа на иономическите форми не може да се използва нито микроскоп, нито химични реакции. Това може да стане чрез абстракцията. Научните абстракции дават възможност по-дълбоко да се разбере действителността, да се отвличаме от второстепенни свойства и да се види главното. Тези абстракции се наричат иконимически категории. Всяка категория изразява една страна на производствените отношения (лихва, печалба, цена). Взети в единство тези категории характеризират цялата система на производствени отношения. Според Марксизма тези категории трябва да се изучават като постоянно изменящи се. 3- съотношение на логическия и историческия подход в процеса на познанието. Историческият подход следва логиката на историята и дава описание така, както е развитието. Логическият подход отразява също действителността, но не всякога е точно копие на историческото развитие. Търговският капитал е най-старата форма на капитал. Въпреки това при анализа на факторите на капитала изследването започва с разкриване и ролята на промишления капитал. При Маркс стоката има 2 страни: потребитителска ст-ст; разменна ст-ст. Има и 2 вида труд, които създават стоката: конкретният труд създава потребителската ст-ст на стоката; а абстрактният труд създава разменната ст-ст. Принадената ст-ст на стоката е всичко онова, което остава след заплащане на труда. При Маркс кръгооборота на капитала се разделя на 3 стадия: 1- предприемачът е собственик на капитала; 2- процеса на производство; 3- реализацията на стоката. Непрекъснатия кръгооборот образува оборота на капитала.