Лекции по Икономика

9. Извършване на аналитични процедури

Това са техники за изучаване на правдоподобни и вероятни съответствия, съотношения, между финан.и нефинан. инф. която може да бъде под формата на абсол.ст-ст, количества, показатели, коефициенти. Аналитичните процедури вкл. съмнения за ст-сти във ФО и очакваните ст-сти определени от одитора чрез сл.източници:
1. сравнима инф.от предходни периоди
2. очаквани резултати
3. взаимоотношения м-у елементите на фин.инф. за опр.период /под формата на коефициенти обикновено/
Анализ на коефициентите /съотношения/ - служат за съпоставяне на съпоставима инф.за ипр.период
Анализ на отклоненията на очакваните резултати - на базата на счет.грешки измами и др.
Анализ на възможността фирмата да продължи своята дейност.
След извършване на планирането се изготвя одит. програма в която се вкл. Процедури за разкриване на Ф и Д. Формата и съдържанието й варират в зависимост от поетия ангажимент. Одит.програма вкл.всички процедури които трябва да бъдат извършени - проучване на СВК и всички с-ки засегнати в тази система.