Лекции по Икономика

8. Планиране на одита на финансовите отчети

Планирането е процес на създаване на стратегия за извършване на предстоящия одит. Отговорността за планиране одита на ФО -ти се разпределя м-у участниците в него но ако той/тя приключва с мнение за проверка регистрирания одитор който подписва и подпечатва доклада поема най-голяма отговорност за ангажимента.
Етапи :
1. планиране преди приемане на ангажимента - при оптимални усилия бъдещия клиент би трябвало да влезе в контакт с одитора много преди края на счет.година, така че одитора да може да оцени бизнес риска, който фключва фактори свързани с отрасъла в който клиента извършва своята стоп.дейност както и конкурентоспособността и наличието на свързани лица. Бизнес риска е свързан и с репутацията и честността на клиента. Одитора би могъл да проучи състоянието на отрасъла, историята за бъдещия клиент, чрез интервюта и обследвания, преглед на ФО за предходни години; преглед на публикации в местната преса; извършване на предварителни аналит.процедури на финанс.инаформация; установяване на контакти с лица и институции осъществяващи контакт с потенц.клиент; разговори с предходния одитор и др.
2.планиране и приемане на ангажимента;
3. изгатвя се писмо за ангажимента - чрез него се цели постигане на предварително съгласие каква работа ще се извърши и каква отговорност ще се носи. Цели се да се отстранят евентуални недоразумения м-у одитора и клиента относно същността времетраенето и обхвата на заверката и усл-та които ще се оказват допълнително.;
4. планиране на ангажимента - одиторът създава цялостна стратегия, която предполага определяне на области с потенц.висок риск за нарушение и създаване на предварит.праг на значимост на допуснати грешки и нарушения. Това е следствие на разговора с мениджмънта, наблюдения, аналит.процедури и др. На този етап одиторът трябва да се запознае със с-мата за вътрешен контрол.
5. промеждутъчни детайлни тестове - одиторът може да си направи разни изводи относно адекватността на с-мата за вътр.к-л и да започне проверка на сделките и салдата към междинна дата.;
6. край на фискалната /отчетната/ година - тази работа може да продължи до края на отч.година, но по-добре е преди тази дата защото одиторът трябва да има предвид своевременното приключване на одита. Трябва де се извърши инвентаризация на мат.запаси.;
7. . .......;
8. окончателни одиторски действия на място;
9. обикновено започва веднага след приключване на всички с-ки за фискалната год. Времето необходимо за провеждането й зависи от същността и обхвата на оставащите за извършване процедури. Периода от време за който се отнасят детайл.тест.вкл.одит.период и периода след датата на изготвяне на баланса така и последния ден на работата в проверяващата фирма / датата на одит.доклад.;
10. преглед на РЗ - след като одиторът и неговите сътрудници напуснат фирмата неговите РЗ са обект на няколко проверки от отговорни лица / и регистриран одитор/. През този период препоръчаните корекции и допълнит.включената инфирамция за оповестяване се обсъжда мениджмънта на проверяваната фирма. След приключване на оконч.преглед одиторът пристъпва към написване на одит.доклад чиято същност зависи от х-ра на събраните Ф и Д и от отношението на мениджмънта към приемане на предложените корекции на ФО.;
11. изготвяне на ФО и одиторски доклад - одит.ФО и одит.доклад се представят на мениджмънта на проверяваната фирма. В допълнение на това одиторът може да се направи извода за наличие на непреодолими недостатъци в системата за вътреш.контрол. В този случай тези условия трябва да му бъдат съобщени в този момент - чрез писмо до мениджмънта, в което да има предложения за подобрения на вътр.ефикасност на с-мите за вътрешен контрол
12. преглед след изготвянето на ФО и разкриване на факти след датата на доклада отговорността на одитора не приключва с изготвяне и представяне на одит.доклад, а тя става от активна пасивна. След това одиторът може да разкрие факти у-вали към датата на изготвянето, но той/тя не е знаел за това следователно трябва да се вземат всички мерки да се оповестят всички факти на заинтересованите страни.
При планиране на проверките одиторът трябва да има предвид:

• запознаване с дейността на проверяваната ф-ма и мястото й в отрасъла;
• запознаване със счет.политика и инф.с-ма;
• позанаване на компютъризираната счетоводна с-ма;
• предварит.оценка на нивото на същественост/значимост;
• разкриване на области, нуждаещи се от корекция;
• установяване на обстоятелствата предизвикващи грешки и нарушения, изискващи по-детайлни проверки.