Лекции по Икономика

7. Факти и доказателства. Работни записки

Всички неща които могат да повлияят на одиторските мнения, касаещи съответ-ето на твърденията във фин.отчет и изискванията на счетоводното законодателство. Одиторското решение за всяко използване на Ф и Д за конкретно твърдение във финан.отчет включва 3 основни елемента:
• същност или качествата на Ф и Д;
• * времетраенето или периода през който процесът е осъществен;
• * обхватът или кол-вото на Ф и Д. Обхватът на Ф и Д се отнася до изискването за тяхната достатъчност, а същността до тяхната компетентност. Достатъчността на Ф и Д зависи от кол-вото и обхвата им необходими за изграждане на информирано одиторско мнение. Необходимо е да се отговори на въпросите колко Ф и Д са достатъчни и колко голяма трябва да е извадката за да може адекватно да бъде подкрепено одиторското мнение.
• Компетентността на Ф и Д - отнася се до качествата които те могат да притежават за да обезпечат разумната увереност, че финанс.отчети са изготвени и представени в съответствие със счет.законодателство. Тези качества са : валидност, съответствие и обективност.
• Валидността е качество чрез което се дава възможност да се направят фактически изводи/мат.и немат.обекти, които може да види при инвентаризация/. Върху определянето на валидността влияят сл.фактори: * Ф и Д които се създават извън проверяваната фирма. Като цяло са по-достоверни от тези които са създадени в нея; *Ф иД създадени в условията на ефективно действаща система за вътрешен контрол са по-достоверни от Ф и Д създадени при слабо действаща такава.
• Съответствието е качество свързано с проверяваните твърдения във фин.отчет. Прякото одиторско запознаване и събиране на Ф и Д чрез инспекция, наблюдение е по -убедително от инф-я, получена от проверяваната фирма. Съответствието възниква тогава когато 2 или повече незавесеми страни проверяващи Ф и Д трябва да направят едни и същи заключения. Например ако одиторът желае да установи дали оборудването е собственост на проверяваната фирма трябва да бъдат проверени фактурата за покупка и съпътств. ги документи, които притежават висока степен на обективност като при проверката или 2 одитора или повече ще стигнат до независими изводи.
Ф и Д се квалифицират в 2 осн.групи:
* осн.счет.инф-я не е достатъчна за изготвяне мнения относно валидността на финан.отчети
*допълнителна доказателствена ин-я вкл.инф-я в главната книга, счет.правилници, журнали; необходими са и допълнит.фин.проверки - договори и споразумения, кредитни споразумения, мат.изчисления.

РАБОТНИ ЗАПИСКИ /РЗ/ - всички одиторски записвания взети заедно за да се документира същността, времетраенето и обхвата на проверките, използвани по време на одита на ФО. Главната им цел е да се обезпечат доказателства за изразеното от одитора мнение. Изискванията за съдържаниета и формата на РЗ:
• да съдържат достатъчно данни за това че проверяваните твърдения във ФО са в съответствие с информацията в счет.записвания на проверяваната фирма;
• *да показват че одита е бил правилно планиран и работата на съдружниците е била добре координирана;
• * да показват че е била проучена и оценена структурата;
• * използавните процедури и извършените проверки да бъдат отразени в РЗ;
• * чрез РЗ трябва да се покаже че направените изводи се отнасят до значими аспекти на проверяваните отчети и са в съответствие със счет.законодателство.

Съдържание на РЗ -

• постоянен файл - устава и решениета за регистрация , организ.и управлен.ст-ра, протоколи от заседание договори с изп.директори, анализи на раздели от баланса;
• * текущия файл - вкл.описание на извършените процедури касаещи различни счет.с-ми, както и направените корекции. Тук трябва да се вкл одит.програма - съдържа 1 детайлно описание на одит.процедури които трябва да бъдат осъществени.
РЗ са собственост на одитора или на фирмата за която той работи. Одиторът би трябвало да предоставя копие на РЗ по искане на ръководителя на одит.фирма като тяхното съдържание се счита за конфиденциално.