Лекции по Икономика

6. Одиторски процедури

Етапи на процеса на събиране на Ф и Д - на нивото на од.с-ка процеса на съб.на Ф и Д се състои от сл.етапи: * определение на одит цели в съот-е с които да се определят съотв.твърдения във ФО; * опр-не на вида, времетраенето и обхвата на одит.процедури за получаване на Ф и Д, необх.за постигане на целите при което се съблюдава присъщия риск или контролния риск; * събиране и получаване на Ф и Д; * осъществяване на одиторски процедури; * оценяване на събраните Ф и Д за достатъчност и компетентност; * логич.изводи за проверяваните с с-ки в зависимост от събраните Ф и Д. Обикновено одиторът използва извадката която в контекста на одита на ФО е одитор.процедура прилагана към по -малко от 100% от проверяваните показатели с цел да се оценят опр.страни по тези показатели- ст/сти, с/ки, салда и др. В някои случаи използаването на извадката не е необходимо. За постигане на одит.процедури. Те са два осн.вида: * контролни тестове за оценка на контролната с-ма -вкл.обслужване; * детайлни тестове- проверка по същество - вкл.анал.процедури и инспекция, наблюдение, потвърждение, преизчисления съпоставяне.
Аналитични процедури - използват се на етапа на планиране да се разкрият областите с най-висок риск към които да се концентрират одит.умения. За разлика от тях детайлните проверки се прилагат за да се разкрият конкр.грешки или нарушения в счет.с-ки. Те се подразделят на : * проверки на салдата - това са преки детайлни тестове чрез които се съпоставят крайниите стойности на с-ките със стойностите във ФО; * проверките на счетоводните записвания по водените с-ки - това са проверките на документите които служат за счет.записвания по с-ките т.нар.проследяване.
Видове одиторски процедури - инспекция; наблюдение; потвърждение; обследване. Одиторът може да използва и преизчисляване съпоставяне и др.
В процеса на събиране на Ф и Д одиторът трябва да има предвид: 1. какво да бъде проверявано;2. какви процедури да бъдат използвани за плучаване. Те зависят от одит.цел и данни. Чрез проверката се цели да се разкрият слабости в с-мата за контрол, конкретна с-ка /чрез детайлни тестове/
Инспекцията - проверява се под различни форми; напр.матер.запаси могат да бъдат инспектирани за тяхното физ.състояние, реал.стойност. Най - често инспекцията се провежда при документ.проверки.
Наблюдение - най прекия начин за получаване на одит.данни при сравнение на наблюдаваните обекти със счет.записвания.
Потвърждение - използва се да се установи наличието на парич.ср-ва на вземания или задължения, МЗ, търгуеми ценни книжа. Потвържденията са 2 вида: * позитивни - при тях потвърж.страна осъществява контакт с одитора в зависимост от това дали потвърждава че изискв.инф-я е вярна; * негативни - при тях потвърж.страна осъществява контакт с одитора само ако изискваната от него инф-я за потвърждение не е вярна.
Обследване - набор от въпроси, отправени от лицата информирани за опред.дейност във фирмата. Обикновено се насочва към служителите във фирмата. Ф и Д са по -малко компетентни от събраните от инспекцията, наблюдението, потвърждението, но могат да бъдат допълнителен източник за съкращаване или увеличаване обема и видовете проверки.
Изчисляване - използват се за Ф и Д , имащи математически х-тер
Съпоставяне - одиторът би трябвало да осъществява съпоставяне за да се обяснят разликите м-у стойностите на обявените счет.регистри и инф-я от външни контрагенти.