Лекции по Икономика

5. Одиторски цели

Твърденията във ФО - съществуване, възникване,права и задължения, оценка, представяне.
Одиторски цели - наличност, осъществяване/валидност на сделката/, собственост, оценка, представяне във ФО.

При всички твърдения и цели се взема предвид с-мата за вътрешен контрол. 2 са основн.причини за различията м-у твърденията и одит.цели: *твърденията на мениджмънта не винаги съвпада с твърденията на одитора и са обект на неговата проверка; * одит.цели обхващат ващата система за вътрешен контрол
Наличност - проверка за наличност се отнася за всички активи, задължения и капитал. Задължение на одитора е да установи дали всички активи, задължения и капитал действително съществуват като процедурите за проверка зависят от важността на показателя и от р-дите за получаване на Ф и Д.
Осъществяване /валидност на сделката/ - свързана е с проверката на това дали всички осчетоводени сделки са били осъществени и са довели до съотв.промени във фирмените активи и к-л през проверявания период.
Собственост - одиторът трябва да провери собствеността в-у всички активи. Макар че притежанието в-у тях може да се определи като собст.ност одиторът може да установи кои от тях фактически са собственост. При нематериалните активи трябва потвърждение от одиторите за принадлежността им. Използваните методи за оценка - установяването на правилното/неправилно прилагане на методите за оценка е одит.цел свързана с т.нар. материални с-ки. Обикновенно активите се оценяват по истор ст-ст, ст-ст на придобиване или пазарна ст-ст, а задълженията по левова равностойност необходима за ликвидирането им към датата на изготвяне на счет.баланс.
Приключване - отнася се до проверка на твърдението че пр-дите и р-дите са били изцяло и правилно отнесени, разпределени за съответния счет.период. Ето защо одиторът проверява дали всички съществени сделки са осчетоводени преди края на отчетния период и дали не са осчетоводени сделки и операции касаещи следващия отч.период.
Представяне и оповестяване- за постигане на тази цел одиторът трябва да установи дали отделните раздели на ФО вкл.задължителните графи, статии и всяка статия да е резултат на конкретни с-ки. Ето защо е необходимо да се провери класиф-ята на всички съществ компоненти на ФО.
Етапи на процеса на събиране на Ф и Д - на нивото на од.с-ка процеса на съб.на Ф и Д се състои от сл.етапи: * определение на одит цели в съот-е с които да се определят съотв.твърдения във ФО; * опр-не на вида, времетраенето и обхвата на одит.процедури за получаване на Ф и Д, необх.за постигане на целите при което се съблюдава присъщия риск или контролния риск; * събиране и получаване на Ф и Д; * осъществяване на одиторски процедури; * оценяване на събраните Ф и Д за достатъчност и компетентност; * логич.изводи за проверяваните с с-ки в зависимост в зависимост от събраните Ф и Д.