Лекции по Икономика

4. Одиторски риск и значимост

Одиторския риск = присъщ риск/ПР/ + контролен риск/КР/ + риск на разкриване/РР/
Одиторския риск - Рискът че няма да се промени одитор.мнение при неверни данни във финан.отчет
Присъщ риск - е свързан със сложността обема на опред.сделка. Присъщ риск - оценява се при планиране одита на фин.отчет. Оценяват се 2 нива на присъщ риск: обобщено ниво/бизнес риск/; риск, свързан с отделните раздели на фин.отчети. Риск на разкриването.
Присъщият риск предполага вероятността от допускане на грешки, нарушения или измами, касаещи средата, отрасъла, фирмата или отделните сметки.
Контролен риск - е възможността контролната с-ма да не разкрие грешките
Риск на разкриване - това което се прави няма да доведе до ракриване.
Същественост или значимост - това понятие е свързано с представянето на финан.отчет. Одиторското мнение обикновено потвърждава, че финан.отчети вярно представят финанс.състояние във всички значими аспекти следователно одиторът трябва да създаде предварително набор от възприемливи лимити от грешки, в рамките на които да е възможен изводът че финан.отчети отговарят на счет.законодателство.
Етапи за определяне на съществеността на етапа на планиране: * определяне на предварителни планови лимити; * отнасяне на предвар.лимити към отделните раздели, групи, етапи на изготвяне на финан.отчети. На етапа на събиране на Ф и Д: * оценяване на обща грешка в конкр статия, група или раздел; *обобщаване на грешките в отделни елементи за формиране на обща грешка във финан.отчет; *сравняване на обощената грешка с предварително опред.лимит.
Факторите които влияят на планирането на същественост- *групите потребители;*променливите във ФО важни за потребителите; * количествени измерители и измерители с качествени признаци.