Лекции по Икономика

3. Принципи и етапи на одита на финансовите отчети, риск, факти и доказателства, същественост

От първостепенно значение е да се атестира дейността на представените твърдения във финанс.отчети за целите на външните потребители. Чрез одиторския доклад за заверка се предоставя инф-я за това, че в процеса на одита одиторът може да даде заверка или отказ от заверка. Одита на финанс.отчет е съществен процес за събиране на Ф и Д за 5-те осн.твърдения съдържащи се в отчетите. В резултат на този процес фин.отчети вярно отразяват фин.състояние в съответствие с МСС, НСС и/или счет.законодателство.

1. Планиране : оценка на бизнес риска; оценка на цялостната същественост или разделяне на фин.отчети на компоненти; разпределяне на същносттана компоненти.
2. Определяне на твърденията във финанс.отчети /съществуване наличност; пълнота-задължения; права; оценка; представяне, показване;.
3. Определяне на одит.цели на база на съответ.твърдения.
4. Оценка на контролния риск
5. Избор на процедури-вид времетраене обхват
6. Провеждане на процедури
7. Изготвяне на констатации за отделните компоненти
8. Провеждане на окончателни, аналитични процедури
9. обединяване на отделните констатации за цялостно мнение за финанс.отчети

Планирането е свързано със създаване на стратегия за събиране на Ф и Д за намаляване на одит.риск, т.е.риска че одиторът може неволно да пропусне да промени мнението си за проверяваните финанс.отчети за съдържащи грешки.
3-те елемента
Присъщ риск - оценява се при планиране одита на фин.отчет. Оценяват се 2 нива на присъщ риск: обобщено ниво/бизнес риск/; риск, свързан с отделните раздели на фин.отчети. Риск на разкриването.
Присъщият риск предполага вероятността от допускане на грешки, нарушения или измами, касаещи средата, отрасъла, фирмата или отделните сметки.
В съответствие с етапа “планиране” одиторът трябва да разчлени финанс.отчет на отделни части. Бизнес цикли/системи за контрол/: * система за придобиване и разходи- вкл.покупки, МЗ, ДМА, ДНА, разходи за дейността, краткосрочни задължения и парични плащания; *система на разчетно - платежна ведомост, включващи р-ди за заплати, соц.осиг-не и свързаните с тях начисл-я и начислени данъци; *система за производство и обръщение- вкл.незавър.ппроизводство, ГП, ст-стта на продадените стоки и свързаните с тях сметки; *система за финансиране и инвестиране - вкл.дългоср.задължения, капитал и свързани разходи, капиталови с-ки, инвестиции и свързани с-ки за пр-ди и начисления.
Одиторските цели са определени за конкр.раздел одиторът определя контр.т.е.риска че с-мата за вътрешен контрол ще допусне неразкриване на грешки нарушения и измами.
Одиторът трябва да придобие представа за с-мата чрез която се създават различни твърдения и се представят в финанс.отчет. след като одиторите извършат оценка на контролния и присъщ риск изготвят одиторска програма и определят процедури на опр-не на риска на разкриване, т.е. риска,че извършените контролни процедури касаещи твърденията във финан.отчети няма да доведат до разкриване на допуснати грешки и твърдения. Тези процедури нарич.детайлни проверки вкл.проверка на документи, Ф и Д, интервюта, наблюдения, анализи. След като определи раздел или група одиторът може да направи извод за това дали представените групи , раздели и др.са в съответствие с изискванията на национ.счетоводно законодателство. След приключ.на процеса на събиране на информ.за всички компоненти одиторът извършва окончат.анализ на финан.отчети, в следствие на което той изготвя своето мнение за това дали финан.отчет във всички съществени аспекти са вярно и честно представени и са изготвени в съотв-е със счет.ни зъконодателство.

Съществуване/извършване/ :- това твърд-е се отнася за това дали приходите или задълженията на фирмата съществуват към определената дата или дали сделките са осъществени.
Пълнота - отнася се до това дали всички сделки и водени с-ки които е трябвало да бъдат включени във финан.отчет действително са включени.
Права и задължения - отнасят се до правата на собственост в-у активите и задълженията отразени в счет.баланс
Оценка или разпределение - отнася се до това дали са били използвани нужните методи за измерване на актвите, к-ла, задълженията, приходите, р-дите, и дали приходите и разходите се отнасят за конкретен финансов период
Представяне и оповестяване - отнасят се до класификацията на финан.отчет и описателната част, включена в тях.