Лекции по Икономика

9. Интернационални стратегии

    Световна тенденция през последните няколко десетилетия е засилването на интернационализацията на бизнеса. Международните пазари със своите мащаби и възможности са привлекателни за компаниите. Когато националният пазар няма достатъчно капацитет да абсорбира произведената продукция, то навлизането на чуждите пазари се оказва единствената подходяща алтернатива. Международни компании са онези, чиято дейност излиза извън националните граници и които основно се занимават с експортно-импортни операции. Тези компании се стремят към по-бързо навлизане и по-пълно покриване на чуждите пазари, което позволява да се извлекат по-големи финансови изгоди. Те използуват различни интернационални стратегии. Класификацията на стратегиите е направена от Д. Шед и Г. Ешги1 съобразно характера на продуктите и вида на пазарите. Тя е разработена с помощта на стратегическа матрица от вида продукти / пазари в таблицата:

Таблица
Пазари / Продукти
Продукти
Утвърдени продукти
Подобрени продукти
Нови продукти

Пазари

Традиционни пазари
стратегия 1
стратегия 2
стратегия 3
Разширени пазари
стратегия 4
стратегия 5
стратегия 6
Нови пазари
стратегия 7
стратегия 8
стратегия 9

    В представената матрица са разгледани следните девет основни стратегии:
♦ Стратегия 1 се използува за редуциране на разходите чрез производството на утвърдени продукти в офшорни зони и тяхното предлагане на традиционните пазари. Тя позволява да се намалят производствените разходи и да се подобри марковата идентификация.
♦ Стратегия 2 се прилага за лицензиране на технологии от чужбина с оглед подобряване на продуктите и тяхното диференцирано предлагане на традиционните пазари. Тя осигурява необходимата промяна в продуктовите характеристики.
♦ Стратегия 3 служи за разширяване на продуктовата гама с нови изделия и тяхното налагане от чужд производител на традиционните пазари. Тя дава възможност да се разшири продуктовият портфейл.
♦ Стратегия 4 е предназначена за навлизане с утвърдени продукти на чужди пазари, където има по-голямо потребителско търсене. Тя способствува за увеличаване на степента на използваемост на произвежданите продукти.
♦ Стратегия 5 се използува за разширяване на пазарно.то покритие чрез навлизане в чужди територии с подобрени продукти. Тя позволява да се променят продуктовите атрибути.
♦ Стратегия 6 се прилага за усвояване на нови чужди продукти и тяхното предлагане на по-големите пазари. Тя способствува за увеличаване на продуктовата гама.
♦ Стратегия 7 е предназначена за трансфериране на технологии въз основа на чужди лицензи за производството на утвърдени продукти, които ще се продават на нови пазари. Тя създава възможности за значително нарастване на обема на продажбите на международните пазари.
♦ Стратегия 8 се използува за трансфериране на подобрени продукти на базата на НИРД и тяхното предлагане на нови пазари. Тя спомага за променяне на продуктовите характеристики и за увеличаване на продажбите на чуждите пазари.
♦ Стратегия 9 се прилага за придобиване на чужди компании с оглед производството на нови продукти и тяхната продажба на международните пазари. Тя способствува за разширяване на продуктовата гама и за нарастване на обема на продажбите.

    Международните компании наред с посочените продуктово-пазарни стратегии широко използуват и различни продажбени, ценови, дистрибуторски, рекламни и други стратегии. Силно влияние при избора на подходяща стратегия оказва интернационалната среда, в т.ч. конюнктурата на международните пазари, икономическият климат, политическата ситуация, силата на конкуренцията, технологичните промени и други важни фактори.