Лекции по Икономика

1.1. Обективни исторически предпоставки за поява и развитие на теорията за туризма

Туризмът е относително ново социално-икономическо явление той е следствие от установяването на съвременните форми на обществени отношения. Туристическите знания са нови и незавършени. Поради това теорията за туризма е отворена и непрекъсната усъвършенстваща се система от организирани и логично подредени научни знания за явлението. Знанието за туризма възниква и се утвърждава в следствие от масовизирането на това явление и превръщането му от индивидуална в обществена потребност. Има нужда от управление на туризма  когато възможностите за саморегулирането му се изчерпват. Удовлетворяването на тази нужда обаче изисква специфични знания.
До втората половина на 19 век туризмът се развива като инцидентно, елитарно и индивидуално по характер явление. Неговото масовизиране започва с появата и утвърждаването на капитализма в Западна и средна Европа. Първоначално това става в страните от Алпийския регион. Там се създават обективни и субективни условия за възникване на първите съвременни масови видове туризъм – балнеолечебния и рекреативния.
Началните стъпки в изграждането на теорията за туризма не са еднозначни и се тълкуват по различен начин. Според някои автори първите научни знания за туризма са от началото на 19 век – 1807 г. Декрет на дворцовата канцелария на Австрия за устройството на балнеолечебния курорт Теплиц-Шьонал. В други публикации в началото на теорията за туризма е през 80-те години на 19 век. Тогава излизат доклади на специалисти от немско-говорещи страни – Доклад на Йохан Ангерер, доклад на швейцареца Гуер-Фрьолер и др.
Безспорна истина е, че през 19 век в Швейцария, Австрия и други европейски страни са налице отделни опити за систематизиране на знанията в тази област.
Сериозен опит за определяне на началото в развитието на съвременната теория за туризма е направен на един конгрес в Грац по повод юбилейното честване на Института по туризъм към Стопанския университет във Виена през 1884 г. Протоколът от заседанията на конгреса е основополагащ документ за изграждането на съвременните научни знания за туризма.
През следващите няколко години няколко значими научни публикации бележат по-нататъшната история за теорията на туризма.