Лекции по Икономика

20. Основни теоретични икономически модели

Регулативизъм, неокласицизъм, институционализъм, моделът като основа за формиране на икономическа политика / прокейнсианска,монетаристка, социално-либерална и др. /

Родоначалник на регулативизма в икономиката е Дж. Кейнс. Той е автор на произведението "Обща теория", с която влиза в историята на икономическата наука като създател на ново направление – антипод на универсалната политическа икономия. Трите решаващи детерминанти в кейнсианския модел са:
1. склонността към разходи;
2. предпочитанието към ликвидност;
3. подбудата към инвестиции, изградена върху оценката на бъдещата изгода от капитала.
Ядро на модела на Кейнс е мултипликаторът, който представлява множител, показващ кратното, с което се умножава доходът в резултат на дадени инвестиции. Кейнс е автор също така на една революционна постановка - за намесата на държавата чрез разходите, които прави. Той вижда и модела на държавен интервенционализъм, разработва въпроса за фискалната и бюджетната политика. Кейнс приема, че бюджетът трябва да бъде балансиран само по време на просперитет на икономиката. Кейнс отделя голямо внимание в своята концепция на заетостта. За него пълната заетост се съчетава с ефективно търсене само тогава, когато "склонността към потребление и подтикът към инвестиране се намират в определено съотношение по между си.". В "Обща теория" централен теоретико-практически проблем е "ефективното търсене" и съпътстващите го компоненти: потреблението и натрупването. Приема се макроикономическият метод на изследване и анализ и се признава, че безработицата е последица от общите условия на възпроизводството, характеризиращи недостатъчното равнище на ''ефективно търсене .
Разпределението на доходите е теоретичният център, в който се пресичат интересите на икономистите, представящи неокласическия стил на анализ в началото на XX век. Теорията за пределната полезност и теорията за икономическото равновесие доминират в западния свят и се утвърждават като основни алтернативи на трудовата теория за стойността. Тезата на опонентите на Адам Смит, Дейвид Рикардо и Карл Маркс се извежда от
хипотезата, че стойността /ценността/ зависи от пределната полезност. Американският изследовател Джон Кларк тръгва от тази хипотеза, за да я приложи към производствените фактори и поставя свой акцент върху категорията стойност. В неговата теоретична схема стойността се разглежда като продукт на пределната производителност на основните фактори. Амбициите на изразителите на двете "пределни" теории е да разкрият как в процеса на образуване на стойността става взаимното свързване на полезността и рядкостта.
Маржинализмът е синоним на неокласицизма. Той се налага на теоретичния икономически пазар като сериозен конкурент в началото на XX век. Това е една от най-сериозните теоретични заявки и може би точно затова е една от най-критикуваните теории. В този смисъл привържениците й проявяват творчество и внасят частични корективи в неокласическите теории.
Институционализмът е направление, възникнало в американската икономическа наука в края на XIX век и началото на XX век. Той представлява опозиционна реакция спрямо официалните неокласически теоретични парадигми. Преодоляването на противоречията, свързани с властта на монополите; реформи и просперитет чрез максимално използване на институциите - това е идейната основа на новото теоретично направление. В методологическо отношение институционалистите се придържат към междудисциплинарния подход и принципа на историцизма. Характерно за първите десетилетия от утвърждаването на институционализма е използването на дихотомията най-вече по отношение на общественото производство. Чрез нея институционалистите го разлагат на два или повече самостоятелни обекта за изучаване. Приоритетният предмет на интерес на анализ е "технологията" и "институциите". Институционалното направление преминава през етапи на вътрешна еволюция; има своите върхове и кризисни преживявания. Така например кризата от 1929-1933 година стимулира теоретиците - реформатори, носители на идеята за "социален контрол над икономиката". Трудовете на Джон Гълбрайт и Т. Веблен са само една от илюстрациите на институционалния дух. .
Прокейнсианците т.е. учениците на Дж.Кейнс, а именно Джоан Робинсън, Никола Калдор, Пиеро Срафа си поставят три основни цели:
1. да бъде окончателно опровергана неокласическата теоретична система;
2. да бъде доведена до край, започнатата от Кейнс революция в науката;
да се създаде нов тип синтез на микро и макро равнище.
Новото поколение кейнсианци си поставят за цел да преразгледат ортодоксалната версия на кейнсианската икономическа теория. Според тях предлагането и търсенето на стоковия пазар може да се придружава от непълна заетост. На второ място те отбелязват, че всеки модел, който се взема предвид необходимостта на историческата епоха и последствията от несигурността по отношение на бъдещето, е неуместен. На трето място те считат, че ефективното търсене упражнява най-голямо влияние върху равнището на заетостта. На четвърто място прокейнсианците смятат, че парите не са неутрални и не може една парична икономика да бъде сведена до икономика на простата размяна.
Монетаризмът е синоним на вяра в ефективността на пазара и несъгласие с държавния интервенционизъм. Изразител на модерния неокласицизъм в неговия монетаристки вариант е Милтън Фридмахн. Той смята, че има само два начина за координиране на икономическия живот на хората. Единият е централизираното управление, изградено върху принудата. Вторият начин предполага доброволно сътрудничество на индивидите. Две са главните методологически характеристики на икономическата теория на Фридман:
1. той е за правенето на такава теория, която да може да прогнозира, да предсказва събитията, а не да се задоволява само с тяхното обяснение;
2. предпочита малките икономически модели пред големите.
Фридман счита, че проблемът на съвременната икономика не е в стагфлацията, а в слъмофлацията. Това е състояние в икономиката, при което повишаването на живота на безработицата винаги се проявява едновременно с повишаване нивото на ценовата инфлация. Монетаризмът развива количествената теория за парите, като основна тяхна функция според Фридман е, че определят равнището на цените. Парите Фридман разглежда като вид имущество. В пазарната икономика хората имат възможност да
формират и съхранят богатство в различни форми. Фридман разглежда търсенето на пари като функция от лихвените проценти, инфлационния индекс, пазарната норма на дохода от акциите, абсолютното равнище н цените. За разлика от Кейнс, Фридман смята, че целта на естествените икономически процеси трябва да бъде естественото ниво на безработицата.
Идеята, която е обща за родоначалниците на социално-демократичната линия, е разкриване възможностите на еволюционизма. Съвременните социалдемократи провеждат своята икономическа политика, следвайки двойния компромис - от една страна между капитала и труда, а от друга -между държавата и пазара. Системата на професионалните организации играе централна роля толкова повече, колкото се осъществява широка автономия на социалните действащи сили. Това предполага систематична намеса на държавата в преговорите за заплатите, условията и организацията на труда. Всъщност политиката на пазара на труда е една от отличителните черти на социалдемократическия модел. На него се дължи концептуализирането на смесената икономика.