Лекции по Икономика

3.4. Фактори, определящи развитието на съвременният туризъм

демографски фактори: увеличаване броя на населението; изменение в демографската структура на населението по пол, възраст, образование, професия, социален статус и др.; нарастване подвижността на населението, засилване на урбанизацията и миграционните процеси и др.

икономически фактори: увеличаване на икономическите стимули за развитие на туризма; нарастване на жизнения стандарт на населението, интензификация на труда и производството; изменения в индекса на цените и валутните курсове

социокултурни фактори: активизиране дейността по правното регламентиране и осигуряване на туристическото развитие ; увеличаване продължителността на отпуските и свободното време на населението като цяло; засилване участието на социалните фондове в процеса на подпомагане на туристическото потребление и развитието на туристическата индустрия; повишаване образователното и културно равнище, респективно формиране на туристическа култура на населението.

политически фактори: разширяване на политическите контакти, отваряне на страните и политическите общности една към друга; ограничаване на гранични, визови, митнически, паспортни и др. подобни формалности и бариери

ирационални и субективни фактори: мода, стремеж към престиж и социално равенство; промени в силата и начина на живот, традициите, моралните норми и нравствените ценности, навиците и индивидуалните предпочитания на потребителите.

Наред с представените основни групи фактори, които упражняват както положително, така и отрицателно въздействие върху развитието на туризма, е целесъобразно разграничаването и на онези, които имат само задържаща роля в този процес.Като такива най-често се определят:сезонният фактор; замърсяването на околната среда; разпространяването на антихуманни явления и епидемии; форсмажорните обстоятелства; кризисни явления в съвременната икономика и политика; организираната престъпност и тероризма; религиозния фанатизъм и различните предразсъдъци.