Лекции по Икономика

8.2. Структура на материалната база на туризма

За да се проучат и анализират съставните елементи на метериалната база на туризма е необходимо да се изследва нейната структура, която представлява групиране на сходни или еднородни елементи по предварително избрани признаци.
В литературата няма единна класификация на структурата на материалната база. Въвеждат се две основни понятия, с което се цели да се разграничи общото от специфичното. Това са инфраструктура и суперструктура. Те са части от цялото и не съществуват изолирано. Съществуването им е еднакво необходимо за усвояване и развитие на туристическите територии.
Инфраструктурата може да бъде разграничена на обща и специализирана. Специализираната инфраструктура е отражение на общата, но при специфични условия. Като цяло туристическата инфраструктура включва три основни елемента: достъп и комуникации до туристическото място; комуникации в самото туристическо място и общи елементи, без които не могат да се предоставят основните и допълнителни услуги.
Туристическата суперструктура е в основата на целия туристически продукт, тъй като тя обединява специфичните материални условия за производство и реализация на всички основни и допълнителни услуги. Тя е едно единство от разнородни съставни части, които функционират в синхрон.
Туристическата суперструктура се разделя на следните разновидности:
Хотелиерска суперструктура, която пък от своя страна може да бъде основна, включваща хотели, мотели и допълнителна, включваща ваканционни селища, къмпинги и др. Чрез изведената вече зависимост между броя на леглата и количеството на ресурсите, хотелиерската суперструктура определя и капацитета на територията, поради което е и водещ елемент в туристическата суперструктура.
Ресторантската суперструктура е свързана със задоволяването на биологичните потребности от основно и допълнително хранене, от развлечения и социални контакти и др. Тя се разделя на класическа и съвременна. Параметрите й зависят от хотелиерската.
Друга съставна част е транспортната инфраструктура, като тя задоволява потребността от пътуване, преодоляване на пространството. Тя се изразява чрез самите транспортни средства и съоръжения.
Друга разновидност на туристическата суперструктура това е посредническата суперструктура, като тя осигурява връзката между емитивните пазари и приемащите територии. Разделя се на основна и допълнителна.
Търговската суперструктура за разлика от другите е свързана с продажбата на стоки. Особеностите й зависят от туристическото търсене. Разделя се на основна(магазини) и допълнителна(щандове, павилиони).
Суперструктурата на допълнителните услуги включва материални условия за задоволяване на множество допълнителни туристически потребности. Тя се разделя на спортна, медицинска, информационна, конгресна и др.
Според параметрите и качеството на включените в туристическата суперструктура елементи, тя се категоризира. Категорията се придобива след съобразяване с определени стандарти и се изобразява с определен символ(звезди, букви и др). Качеството нараства с броя на символите.
Специализираната туристическа суперструктура зависи и от вида на туризма. Изгражда се суперструктура за делови, морски, планински туризъм др. Тази класификация показва в каква степен и доколко целесъобразно се усвояват туристическите ресурси в дадената територия, характера на сезонността и възможностите за преодоляването й, варианти на алтернативни продукти.
Туристическата материална база се групира и според териториалния й обхват. Териториалното разположение на материалната база определя нейната концентрация или интензитет на застрояване. Класификацията е важна, защото определя дългосрочните възможности за развитие.
Същестува още едно разделение на туристическата суперструктура според обхвата и функционалната обособеност. Тя се разделя на единична, групова и комплексна.