Лекции по Икономика

8.1. Определение и особености на материалната база на туризма

Материалната база е основна съставна част на туристическия продукт. Тя създава реалните условия за неговото производство и реализация. Материалната база се определя като съвкупност от материални условия за производство и реализация на основни и допълнителни услуги за задоволяване потребностите на туристите във връзка с пътуването до и пребиваването им в туристическото място.
Важна особеност на материалната база е е това че тя е хетерогенна. Тя включва елементи, които са в противоречие, а не в единство. Тя има комплексен характер не само защото е сложна по състав, но и защото осигурява условия за задоволяване на комплексни човешки потребности.
Материалната база на туризма също е стационарна и слабо еластична.Изисква дългосрочни инвестиции с определен срок на възвращаемост, което не е по силите на едноличния собственик Материалната база на туризма е пряко свързана с туристическите ресурси. Въздействието се проявява в сезонността. Това допълнително оскъпява материалната база на туризма, защото разходите по създаването и поддържането й се разпределят неравномерно.
Материалната база на туризма, едновременно с ресурсите, е в непрекъснати обменни процеси с околната среда и особено с търсенето. Създадена да задоволява основните, допълнителните и специфичните потребности на туристите тя задължително се съобразява с техните изисквания. Така слабо еластичната материална база на туризма попада под силната зависимост на пазара.
Материалната база на туризма е препоръчително да бъде полифункционална, за да има възможност за вътрешно структуриране и многовариантност. Тъй като натоварването на различните съоръжения в туризма е неравномерно и затова материалната база трябва да е в постоянна готовност за посрещане на гости.
Изисквания има и по отношение на сигурността и безопасността  т.е. помещенията, инсталациите, оборудването и обзавеждането трябва да са технически обезопасени срещу евентуални рискове.Материалната база трябва да е съобразена и с изискванията за екологичен характер.
Важна особеност е и че тя е изградена според законодателните изисквания и се наблюдава от всички стопански субекти.