Лекции по Икономика

7.3. Роля на предприятието при удовлетворяване на туристическите потребности

В голяма част от турист.предприятия се извършва подготвителна дейност и се създават отделни услуги или стоки (нощуване, хранене, транспорт), които са изходен материал за по-нататъшния производствен процес. Доставчиците и частичните създатели на туристически продукт играят важна роля за създаване на глобалния туристически продукт.

Различна е ролята на тур.предприятия, осъществяващи връзката между обект и субект. От една страна те реализират „ производствена дейност”, а от др.страна стимулират косвено потреблението като улесняват и стимулират срещата между производител и турист.

Могат да се откроят междинни съчетания и модификации.Например хотелиерът организира и осъществява основни и допълнителни услуги, но и краен завършен туристически продукт. Хотелиерските вериги или транспортните компании се занимават както с посредническа така и с туроператорска дейност, а големите туроператори инвестират в строителство и търговска експлоатация за заведения или собствени транспортни средства.

Стопанските субекти в туризма участват по различен начин и при формирането на потребителната стойност на комплексната туристическа услуга. Основен е и приносът на транспортните предприятия (първични или вторични), а като най-слабо се оценява участието на търговията на дребно в този процес. Застрахователните и финансово-кредитните предприятия (в ролята си на гаранти на туристическото потребление) са първични туристически предприятия и косвено формират потребителната стойност на туристически продукт.

В последно време се забелязват качествени изменения в туристическото потребление, които се отразяват и върху осигуряващите го предприятия. В бранша се намесват чужди фирми от промишлеността, банковото дело, търговията.