Лекции по Икономика

9.2. Критерии и показатели за измерване и оценка на икономическата ефективност на туризма

За изследване, анализ и оценка на икономическата ефективност се формира система от критерии и показатели, с помощта на които се измерват промените в различните равнища и аспекти на ефективността. На основа на критериите се определят количествените оценки на ефективността и се преценява степента на реализация на поставените цели. Повечето критерии нямат количествен израз, а само определят основните насоки и ограничители на икономическото развитие в съответствие с интересите на различните стопански субекти.
Основен критерий за ефективността на туризма е нарастване на неговия принос за икономиката на страната чрез максимално удовлетворяване на туристическите потребности. Така формулиран качественият критерий има комплексен характер и е трудно измерим. Като непълен количествен измерител на критерия за ефективността на туризма може да се приеме максимизирането на печалбата от единица вложени разходи /ресурси/ паралелно с повишаване на качеството на туристическото обслужване.
Комплексът от критерии и показатели за измерване и оценка на икономическата ефективност на туризма се разработва за различни управленски равнища, според йерархията на поставените цели и съответстващите им критерии определящи степента на постигане на целите.  Основни равнища са: стопанство като цялостно организирана система и междуотраслов комплекс от диференцирани отрасли; отделните отрасли като самостоятелни икономически звена; туристически стопански субекти. Така критериите за икономическа ефективност на туризма трябва да се определят в три основни равнища : стопанско, отраслово, фирмено.
На всяка цел съответства определен критерий, който определя базата за сравнение.
Комплексът от показатели като цяло, който определя състоянието на туризма като икон отрасъл и всеки отделен показател би следвало да отговарят на следните по-важни изисквания:
-          да са разработени на основата на принципните постановки на системния анализ, т.е. между величините на входа и изхода на туристическата производствено-обслужваща система да са налице причинно-следствени връзки и зависимости
-          да са отразени в максимална степен количествените и качествени резултати от туристическото обслужване
-          да се прилага от субектите на туристическата практика
-          да са сравними за различните сфери и равнища на дейност и да разкриват динамиката на явленията

Сложното и богато съдържание на ефективността налага прилагане на система от следните показатели за измерването й в туризма:
-          показатели за обем на туристопотока
-          показатели за състояние и развитие на материалната база на туризма
-          показатели за финансово-икономическите дейности в туристическите фирми
-          показатели за развитие на международния туризъм
-          показатели за оценка на мултипликационния ефект от туризма
Показатели за обема на туристопотока са: брой туристи или посещения, групирани по начин на организиране и национална принадлежност на туристите; количество туродни; брой нощувки /леглодни/; средна продължителност на престоя и др. Количеството туродни се определя като произведение на общия брой туристи и средната продължителност на престоя. За характеристика на неравномерното произведение в обема на туристопотока във времето и пространството се използва Коефициент на неравномерност /Кнт/. Три способа за изчисляването му:

 1. Кнт = Дт макс х 100%       Дт макс – количество туродни в мес с макс.турпоток                
 1. Кнт = Дт макс. х 100%       Дт год. – годишно количество туродни
 1. Кнт = Дт макс.  х 100%      Дт см. – средномесечно количество туродни.
 1. Клб = Брутна печалба / Разходи за лихви
 1. Клн = Нетна печалба / Разходи за лихви
 1. производителност на труда в стойностно изражение – показва реализирания приход от 1 лице, заето в туризма /отношение м/у сумата на приходите от реализация на туристически услуги и стоки и средносписъчния състав на работниците/  - нарича се още коефициент на приходите от продажби на един служител, показва степента на оползотворяване труда на персонала
 1. производителност на труда в натурално изражение – показва броя на туристите, обслужени от 1 средно-списъчен работник в туристическата фирма /отрасъл/ - отношение на броя на туристите към средносписъчния състав на персонала на предприятието
 1. комплексен показател за динамика на ефективността на труда – за обективна оценка на производителността на труда на работниците и отразява равнището на ефективност от използването на работната сила в предприятието /отрасъла/

 1. Дт мин        Дт мин – количество туродни в мес с мин. турпоток

 1. Дт год.
 1. Дт см.        Като годишното количество туродни /Дт год./ се     раздели на 12 месеца.

По-важни показатели които характеризират състоянието и развитието на материалната база на туризма са: общ леглови фонд, видове и структура на заведенията за пребиваване, брой места в търговските зали на заведенията за хранене и разпределянето им по видове и категории. Обобщаващ показател, който характеризира степента на възстановяване на инвестираните средства е срокът на възвръщаемост на капиталните вложения, който има две разновидности – 1) срок на възвръщаемост на капиталовите вложения за ново строителство и обновяване на туристическата база
           Т = КВ                                                         Т – срок на откупване в години
                 СП                                                        КВ – сума на капиталните вложения
                                                                              СП – средна съвкупна печалба за 1 година
и  2) период на възвръщаемост на кредита с получените от експлоатацията на обекта постъпления
Т =    КВ            Т – срок на откупване в години, Лкр – сума на лихвите по кредита
       П – Лкр       П – сума на печалбата след 3-та година КВ – сума на кап вложения
Показатели за ефективното използване на материалната база на туризма са: обем на оборота и стокооборота, сума на приходите по видове заведения за пребиваване /заведения за хранене/, степен на заетост на базата, среден приход от едно легло, стая или място за сядане.
Показателите за измерване на финансово-икономическите ефекти от дейността на туристическите фирми са няколко вида– измерители на ефективността на приходите и разходите, коефициенти за рентабилност, за норма на печалбата, на ликвидност, платежоспособност. Показателите тук са количествените характеристики на отделни елементи от финансовото състояние или финансовите резултати, получени при финансово-счетоводния анализ на дейността на туристическите фирми.
Разходите които се извършват в туристическото обслужване могат да се групират като постоянни и променливи, като има и още една група условно постоянни разходи. Измерването на разходите дава възможност да се определи ефективността от използването им . Прилагат се абсолютни и относителни измерители: абсолютните /човекодни, човекочасове, брой/ не могат да служат като база за сравнение, чрез тях не се разкрива зависимостта м/у обема на разходите и реализираните приходи. Относителните /равнище на разходите, разходи за едно пътуване/нощувка, разходи за едно място/сядане, разходи за един туроден/леглоден/  /са качествени показатели с помощта на които се съпоставят получените резултати с обема на вложените разходи.
Осн относителен показател е равнище на разходите Рр = Сума на разходите х 100 =   ,%
                                                                                                           Приходи /оборот/
Изчислява се за определен период от време и показва степента на уползотворяване на разходите

Количествените характеристики на съотношенията между приходите и разходите се изразяват чрез показателите за ефективност : коефициент на ефективност на приходите от обичайната дейност /Кепод/ и коефициент на ефективност на разходите за обичайната дейност /Керод/

Кепод = Разходи за обичайната дейност          - за предх две години не трябва да бъде
               Приходи от обичайната дейност          по-голям от 0,99, а за тек година не по-
                                                                                Голям от 0,95

Рентабилността /Р/ /качествен показател/ определя степента на доходност на туристическото предприятие и представлява процентен израз на печалбата към разходите за определен период от време:

Р = Печалба  х 100%
       Разходи

Най-често използване показатели за рентабилност са:
К на Р на приходи от продажби = Финансов резултат от продажбите
                                                          Нетен размер приходи от продажби
К на Р на собствения капитал = Балансова печалба/загуба
                                                       Собствен капитал
К на Р на активите = Финансов резултат преди разходите за лихви
                                     Балансова стойност на активите
К на Р на пасивите = Финансов резултат
                                           Пасиви

Коефициентите на Р са положителни величини когато финансовия резултат е печалба и показват степента на възвръщаемост на капитала на туристическото предприятие. Те са отрицателни когато фин резултат е загуба и показват степента на декапитализация на предприятието.

Себестойността е също качествен показател, който отразява съвкупността от разходите, вложени в туристическия процес. Може да се изчисли по видове туристически услуги /основни, допълнителни, екскурзоводски, анимационни, спортни, транспортни и др./, както и според х-ра на туристическия продукт  /хотелиерски, ресторантьорски, посреднически, организаторски и др./ за единица услуга или за общия обем потребени туристически услуги.Равнището на рентабилност е обратнопропорционално на себестойността на единица туристическа продукция.

Печалбата е сумата, която туристическата фирма  получава като разлика м/у реализираните приходи от продажба на туристически услуги и всички направени разходи за даден период от време. Тя е положителната разлика между приходите и разходите, т.е. крайният позитивен икономически резултат от съпоставянето им. Често използвани показатели за оценка рентабилността на база печалба са коеф за норма на печалбата и коеф за ефективност.

Норма на печалбата /в %/ =  100 х  печалба
                                                           приходи от продажби

Брутна норма на печалба /в %/ = 100 х Брутна печалба
                                                                   Приходи от продажби

Норма на печалба от дейността /%/ = 100 х Печалба от дейността
                                                                           Приходи от продажби

Норма на печалба преди данъчно облагане /%/ =  100 х Печалба преди дан облагане
                                                                                               Приходи от продажби

Норма на възвръщаемост на активите /%/ = 100 х печалба
                                                                                      активи

Норма на възвръщаемост от капитала /%/ = 100 х печалба
                                                                                     Капитал

Ефективна база за сравнение на сходни туристически фирми е съпоставката на брутната норма на печалба, която показва рентабилността на компанията. Постоянната и устойчива оперативна печалба формира основата за оценка на фирмената рентабилност.
Ликвидност - способността на туристическите фирми да посрещат непосредствени краткосрочни финансови задължения с помощта на разполагаемите краткосрочни /текущи/ оборотни средства. Туристическото предприятие е ликвидно, когато във всеки момент успява да погаси задълженията си към доставчиците, персонал и т.н.
показателите за ликвидност включват краткосрочните активи като обща сума или част от тях с краткосрочните задължения. Получените измерители показват колко пъти активите, записани в числителя са в състояние да покрият задълженията в знаменателя. Най-често използвани са: коефициент на обща ликвидност, на бърза ликвидност, на парична ликвидност, на абсолютна ликвидност.

К на обща ликвидност: Кол = Краткотрайни активи   - той тр да е по-гол от 1, най-
                                                    Текущи задължения      добре около 1,2 до 2

К на бърза ликвидност: Кбл = Текущи активи – Матер. запаси , между 1 -1,2, за
                                                        Текущи задължения                  покр на фин задълж

К на парична ликвидност: Кпл = Пар. Сред +Депозити + Краткоср. Ценни книжа
                                                                          Текущи задължения
Дава оценка за покриването на текущите задължения на туристическото предприятие.

К на абсолютна ликвидност: Кал =  Парични средства
                                                            Текущи задължения
Най-голяма значимаст имат Кол и Кбл

Ии =         Текущи активи – Запаси              , интервален измер който изчисл периода
          Среднодневен разход по дейността     в който фирмата разполага с бързоликв. средства

Възможностите на туристическото предприятие да покрива сумата на дългосрочните и краткосрочните си пасиви с притежаваните от него собствени капитали определят степента му на платежоспособност. Независимостта на фирмата от кредиторите й показва финансовата й автономност и ефективността на собствените използвани средства. Тук най-чисто изчислявани са:
Кфа = СК  , К на финансова автономност
            П
Кз =  П   ,  К на задлъжнялост
        СК
Използват се и други показатели като:
К на обща платежоспособност = СК / Обща задлъжнялост
К на дългосрочна платежоспособност = СК / Дългосрочна задлъжнялост
К на краткосрочна платежоспособност =  СК / Краткосрочна задлъжнялост

Коефициенти за покриване на лихвите:
К на собственост: Кс = СК / П   - показва относителния дял на собствения капитал в пасива.

Икономическата ефективност може да бъде оценена и с помощта на следните показатели: брой персонал, обслужващ 100/1000 легла, разходи на 1 легло, печалба от 1 легло /стая, място за сядане, пътуване/, среден приход от нощувка/пътуване/, среден приход от 1 турист.

Реални и обективни измерители на ефективността от труда на човешките ресурси в туристическата фирма са: Коефициент за печалба на един служител, добавена стойност на един служител, разходи за служител на единица приход:
Печалба на 1 служител = Печалба / Брой служители
Добавена стойност на 1 служител = Добавено стойност / Брой служители
Разходи за служител на 1 приход = 100 х Разходи за служители
                                                                       Приходи от продажби

От групата на показателите за измерване обема и ефективността на международния туризъм най-често използвани са : сума на валутните постъпления, относително тегло на валутните приходи от международен туризъм в платежния баланс на страната, ефективност на международния туристообмен и др.
Сума на валутните постъпления = Сума приходи, акумулирани от продажба на туристически услуги  -  Сума разходи за реклама,представяне, посредничество, представителство и др.

Ефективността на международния туристообмен изразява икономическите ползи от приемането и обслужването на чуждестранни туристи и туристическите пътувания на български граждани в чужбина:   Емт = Пчт – Рбт   , Емт – ефект на междунар туризъм
                              Рчт – Пбт     Пчт – сума прих от обслужване на чуждестранни туристи
                                                   Рбт – сума разх за пътувания на БГ граждани в чужбина
                                                   Рчт – сума на разх за обслужване на чуждестр туристи
                                                   Пбт – сума на прих от пътув на БГ граждани в чужбина

Прилагането на с-та от показатели за измерване на икономическата ефективност на туризма създава условия и предпоставки обективно да се оцени и анализира приносът на туристическата индустрия за повишаване ефективността на националната икономика.