Лекции по Икономика

1. Търговски сделки. Понятие за търговската сделка. Критерии за търговската сделка. Видове търговски сделки.

I. Понятие за търговска сделка /ТСД/
Когато една сделка обслужва Т оборот, то тя е ТС е вид сделка за това носи всички нейни характерни белези - тя е ЮФ с основен елемент волеизявлението на едно или повече лица, насочено към определени правни последици. Спецификите на търговската сделка се разкриват при тяхната класификация.

II. Критерии за разграничавано на обикновената от ТС:
1. По икономически критерии - сделки обслужващи непосредствено процеса на обмен, те обхващат "търговските" в икономическия смисъл на термина сделки;
2. Юридическите критерии са свързани с особеностите на самите сделки от една страна, а от друга с качествата на лицата, които ги извършват. Континенталното право познава два критерия за определяне на сделката като търговска.

III. Видове търговски сделки:
1. Обективен подкритерий - особеностите на делката правят лицето търговец -търговски са сделките по чл. 1, ал. 1 ТЗ независимо от качествата на лицата, които ги извършват /не е.задължително да са търговци/; ТС трябва да се извършват по занятие. ТС посочени в чл. 1 (1) ТЗ са абсолютни ТС, защото са насочени към извличане на печалба. Пример: Дарението не може да се квалифицира като ТС, защото не се извършвало по занятие. Практическо значение - ТС се уреждат от ТЗ, - а не от някой друг граждански закон.
Извършването на тези сделки не предават качеството "търговец" на лицата, които ги извършват. Застрахователната компания МПС на ФЛ, но това ФЛ не става търговец, защото е страна по тази ТС.
2. Субективен подкритерий - извършването на една- сделка от търговец я прави търговска. Чл. 286. (1) "Търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняването от него занятие";..ТЗ възприема и двете системи. "Същите правила са включени в чл. 286 ТЗ. Това са т.н. относителни ТС.
- Абсолютни (обективни), о'сновни търговски сделки - чл. 286, ал. 2.Търговски са и сделките по чл.1,ал.1 независимо от качеството на лицата, които ги извършват". Особеността при тях е, че тези сделки са с толкова силно изразен предприемачески характер, тяхната насоченост към печалбата е толкова силна, че те винаги са търговски независимо кой ги извършва и независимо дали се сключват по занятие или единично - чл. 1, ал. 1. Търговските сделки се обособяват в няколко групи, като изброяването в чл. 1, ал. 1 е изчерпателно с една особеност.

Групите са:
а/ Търговска продажба - 4 вида: - покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или пребработен вид - т.нар. спекулативна покупка, тя поначало има за предмет движими вещи;
- Продажба на стоки от собствено производство;
-покупка на ценни книги с цел.да ги продаде - спекулативна цел;
-покупка, строеж или .обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба - тук е допусната търговска сделка с предмет недвижими имоти.
Не само покупката, но и продажбата и препродажбата са търговски сделки.
б/ Мандатни сделки - обхващат комисионен и спедиционен договор, търговско представителство и посредничество, застрахователни сделки, лизинг.
в/ Банкови и валутни сделки, сделки по услуги - хотелиерски, складови, рекламни услуги, стоков контрол, превозните сделки (някои автори ги включват в мандатните сделки, но това според Калайджиев не е правилно, защото те възникват на база договора за изработка). Този списък на услуги не е изчерпателен, защото самият закон в чл.1, ал. 1,до 13 казва "или друга услуги" - следователно може да има и други услуги, които ако се извършват по занятие водят до придобиване на качеството търговец.
г/ Сделки с интелектуална собственост -обхващат лицензионни и импресарски сделки.
д/ Запис на заповед, менителница и чекове. Когато абсолютните търговски сделки се извършват по занятие, това предполага придобиване на търговско качество.
Допълнителни (акцесорни), вторични, производни търговски сделки - те нямат силно изразен търговска характер. Това са всички сделки които са свързани с упражняване на занятието на търговеца. Те са търговски сделки, защото ги извършва търговец.
Презумптивни търговски сделки - чл. 283, ал 3: при съмнение се смята, че извършената от търговеца сделка е свързана с неговото занятие. Презумпцията е оборима. Доказателствената тежест е върху лицето, което твърди обратното, (класическия пример за презумптивна търговска сделка е закупуването на апартамент от ЕТ -презумпцията е, че този апартамент е за офис, а може да се докаже, че е за жилищни нужди.

Друго деление на търговските сделки е в зависимост от страните:
1) Ако и 2-те страни са търговци имаме двустранна търговска сделка.
2) Ако за една от страните сделката не е търговска има едностранна търговска сделка. Това деление няма голямо значение, тъй като чл. 287 казва: -разпоредбите за търговските сделки от прилагат и за двете страни, когато за едната от тях сделката е търговска и не следва друго от този закон".