Лекции по Икономика

Бизнес предприемачество

Лекции по Бизнес предприемачество
Съдържание:

1. Малките и средните предприятия – предпоставка за развитие на предприемачеството
1.1. Същност, роля и значение на малкия бизнес
1.2. Характеристика и предимства на малкия бизнес
1.3. Икономически и социални задачи, решавани чрез малкия бизнес
1.4. Дефиниране на малкия бизнес
1.5. Предприемачество и малък бизнес
1.6. МСП – основа на българската икономика
1.7. Исторически аспекти на бизнеспредприемачеството
1.8.Определение на предприемачеството
1.9. Фактори, спомагащи за вземане на предприемаческо решение
1.10. Видове предприемачество

2. Бизнес планиране
2.1. Същност, място и роля на бизнес плана в дейността на фирмата
2.2. Времеви график на бизнес плана
2.3. Основни грешки, допускани при разработването на бизнес плана
2.4. Защита на бизнес плана

3. Предприемачески стратегии
3.1. Понятие за предприемаческа стратегия
3.2. Основни предприемачески стратегии

4. Предприемачески прозорци (ПП)
4.1.Същност, структура и място на ПП в предприемаческия процес
4.2. Видове предприемачески прозорци

5. Компенсаторно управление
6. Ключове за успешно предприемаческо управление
7. Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър

8. Външната среда на малкия и средния бизнес
8.1. Среда на малкия и средния бизнес
8.2. Същност и компоненти на работната среда
8.3. Режим на достъп до информацията (знанието)

9. Държавна рамка и институционална подкрепа за насърчаване и развитие на малкия и средния бизнес в България
9.1. Насърчаване и подкрепа на малкия и средния бизнес чрез законодателството
9.2. Държавна подкрепа и външна среда на малкия бизнес
9.3. Данъчна пoлитикa в областта на малкия бизнес
9.4. Политика по отношение нa финансирането
9.5. Осигуряване на информация и консултации. Политика за повишаване конкурентоспособността на малкия бизнес
9.6. Организации в подкрепа на малкия бизнес

10. Процес на създаване на малката фирма - инкубационен период

11. Информационно осигуряване на малкия бизнес
11.1 Използване на изчислителна и комуникационна техника в управлението на малката фирма
11.2. Въвеждане на по-висока организираност, рационалност и сигурност във фирмата
11.3. Намаляване нa разходите за комуникации
11.4. Намиране на нови клиенти, контрагенти и ресурси
11.5. Въвеждане на по-висока сигурност във фирмата

12. Малкият бизнес във WWW среда
13. Грешките при управлението на малкия и средния бизнес

14. Социалната отговорност на предприемача
14.1. Предприемаческа етика и морал
14.2. Какво представлява социалната отговорност и защо предприемачите трябва да бъдат социално отговорни?
14.3. Социалната отговорност на предприемачеството и неговите бенефициенти
14.4. Политики на социална отговорност на предприемача
14.5. Социални отчети и социален одит на фирмата
14.6. Предприемаческа култура