Лекции по Икономика

Туризъм

Лекции по Туризъм
Съдържание:

1. Пазарен механизъм. Същност и видове пазари. Търсене и предлагане.
2. Производствена функция. Производствени разходи. Печалба.
3. Основни макроикономически измерители. БВП и подходи за изчисляването му.
4. Разходи. Състав и структура на съвкупните разходи. Потребление и спестяване.
5. Макроикономическо неравновесие. Икономически цикъл. Безработица и мерки за борба с безработицата. Инфлация и антиинфлационна политика.
6. Пари - същност и функции. Банки и банкова система. Фискална политика и държавен бюджет.
7. Същност, роля и значение на туризма. Видове и форми на туризма. Съвременни тенденции и перспектива за развитие на туризма
8. Правна рамка и нормативна база на туризма. Международни туристически организации. Държавно регулиране на туризма.
9. Особености на хотелиерството и ресторантьорството. Национални системи за категоризация в хотелиерството и ресторантьорството.
10. Оборот, разходи и ценообразуване в хотелиерството и ресторантьорството.
11. Себестойнст на туристическата дейност. Същност и класификация на разходите в хотелиерството и ресторантьорството.
12. Същност и роля на цената. Методи на ценообразуването. Икономическа ефективност.
13. Реализационни условия за развитието на туризма. Туристически ресурси. Експлоатация, опазване и възпроизводство на туристическите ресурси.
14. Устойчиво развитие на туризма. Алтернативни видове туризъм - здравен туризъм, културен туризъм, религиозен туризъм.
15. Маркетингова обкръжаваща среда.
16. Туристически пазар – същност , съдържание и определения. Видове туристически пазари. Проучване на туристическите пазари.
17. Маркетингова стратегия.
18. Посредници в туризма. Турооператори.
19. Същност, класификация, роля и значение на пътническите агенции. Турооператорска дейност в туризма. Посредническа дейност в туризма.
20. Същност и роля на пътническия и туристически транспорт. Взаимодействия между туризма и пътническия транспорт.
21. Технико-икономически особености на отделните видове пътнически транспорт и ролята им в туризма.
22. Технико-икономически особености на железопътния транспорт и ролята му в туризма.
23. Технико-икономически особености на автомобилния транспорт и ролята му в туризма.
24. Технико-икономически особености на водния транспорт и ролята му в системата на туризма.
25. Технико-икономически особености на въздушния транспорт и ролята му в туризма.
26. Методи за стимулиране на продажбите в туризма. Реклама в туризма – същност, видове и инструменти.
27. Въведение в мениджмънта на услугите и в частност на туристическите услуги.
Подход и метод на изследване.
28. Подходи към иследване на процеса на управление в туристическата организация.
29. Концептуален модел на стратегическия мениджмънт на туристическото предприятие.
Критерии и стратегически фактори на влияние върху входа и изхода на производствената система и трансформационния процес в туристическото предприятие.
30. Основи на планирането. Бизнес план. Производствен план. Бизнес планиране. Бизнес план за развитие на хотел. Етапи на изграждане.

Пример за сайт за екскурзии, резервации и почивки >>