Лекции по Икономика

14. Продажба на публичен търг- Чл. 337 - 341. Организация и провеждане на търговете.

1.Основният въпрос е кой е оферент и кой е адресат на офертата. Оферент е участникът в търга, а не организаторът. Условията се обявяват предварително от продавача, но самата оферта се прави от купувача, който участва в търга. За да е валидна офертата трябва да отговаря на предварително обявените условия.
2.Търгът се ръководи от пице, определено от продавача, действащо в негов интерес, между тях има договорни условия, той е мандатар, довереник.
З.Чл. 339 урежда диспозитивно правило: Лицето което ръководи наддаването, възлага стоката на предложилия най-високата цена. Продажбата се смята сключена с възлагане на стоката.
4.Офертата се приема от продавача чрез лицето, което ръководи търга и договорът се счита сключен от момента на възлагане на стоката. За разлика от публичната продан на запорирана вещ продажбата на публичен търг е дериватиано, а не оригинерно основание.

5.Купувачът трябва да плати цената веднага и ако не изпълни това си задължение продавачът може да развали договора. В този случай продавачът се насочва към лицето предложило втората цена.
б.Чл. 341 урежда едно особено правило: продажбата на търг, сключена в резултат на действия, които противоречат на закона или на добрите нрави, може да бъде обявена за недействителна по искане на всеки заинтересуван в десетдневен срок от възлагането. При иск за плащане на цената купувачът може да поиска унищожението на продажбата чрез възражение. Изр. 1 се нуждае от корективно тълкуване, тъй като по отношение на формата на недействителността се счита, че става дума за унищожаемост. Става дума не за порок на самата продажба, а за неморалност на действия, които са опорочили волята на страните. 10-дневният срок е преклузивен и е кратък с цел да се постигне по-бързо стабилизиране на отношенията. Срокът не лишава кредитора от правото да унищожи продажбата по пътя на възражението при това без ограничение във времето. Продажбата може да се унищожи чрез иск който може да се предяви не само от страните по продажбата, а и от всеки заинтересован, и останалите участници в търга имат интерес от водене на такъв иск. Когато в отделни случаи законът предвижда продажба на публичен търг с явно наддаване, трябва да се спазват следните положения:
1 Продавачът дава гласност за условията на търга чрез обявяване поне в един всекидневник;
2.Участникът в търга е обвързан от своето предложение според условията на търга;
3.Лицето, което ръководи наддаването, възлага стоката на предложилия най-висока цена. Продажбата се смята сключена с възлагане на стоката.
4.Купувачът е длъжен да заплати цената веднага, ако друго не е предвидено в условията на търга. Продавачът може да се откаже от договора, ако купувачът не изпълни това задължение.