Лекции по Икономика

13. Особени условия за отделни видове търговски продажби.

ТЗ установява в раздел II на главата за търговската продажба (чл. 324 - 331) особенни правила за някои търговски продажби, често срещани в търговската практика;
1.Транзитна продажба(Чл.329 ТЗ). Това е продажба, при която страните уговарят продавача да предаде стоката на посочено от купувача трето лице, следователно стоката не отива в склада на купувача. Такъв е случаят, когато купувачът, след като е станал собственик продава същата на друго лице. Съгласно чл. 329 ТЗ продавачът е длъжен в подобен случай да съобщи на купувача за изпращането на стоката на третото лице като му , изпрати и препис от документите, придружаващи стоката. Страни по този договор са продавача и купувача, но цената може да бъде платена и от третото лице. При този вид продажба рискът от случайното погиване или повреждане на стоката преминава върху крайния получател.
II.Дистанционна продажба (Чл. 330). Това е продажба, при която стоката трябва да се изпрати на място, различно от мястото на предаването. В този случай важат следните разпоредби:
1.Разноските по изпращането и превозването са за сметка на купувача;
2.Предполага се, че продавачът е поел разноските по натоварването и превозването, ако има уговорка франко определено място, различно от мястото на предаването.
3.Разноските по изпращането и превоза, както и определянето на други разноски във връзка с изпълнението на договора, могат да бъдат определяни чрез позоваване на общи условия, изготвени от международни и други институции -по съгласие на страните.
4.Рискът от случайното погиване или повреждане на родово определени стоки преминава върху купувача от момента, в който стоката бъде определена по съгласие между страните или му бъде предадена (това е т.нар. в гражданското право индивидуализация на вещта (сравнение чл. 224, ал. 2 от ЗЗД). При доставка за купувача в други населени места - рискът преминава от момента, в който стоката бъде предадена на спедитор или на превозвач, освен ако между, страните е било уговорено друго (чл. 186 от ЗЗД)
III.Продажба с допълнителна спецификация (Чл. 331 ТЗ) Това не е предварителен договор, страните могат да уговарят срок, в които купувачът да специфицира предмета на продажбата. При забава на купувача продавачът може да направи това или да развали договора. Към допълнителна спецификация най-често се прибягва, когато при сключването на договора не е още възможно да се уточни окончателно неговият предмет по обем, в частност разпределението на стоката за доставяне по отделни срокове (месеци, тримесечия). Например - вино, желязо, изобщо заместими вещи.
IV.Продажба с периодично изпълнение (Чл. 332 ТЗ).При такава продажба ако, страните са уговорили, че продавачът може да изпълнява предсрочно даденото в повече през предходния период, се приспада от дължимото.
V.Продажба с уговорка за изкупуване (Чл. 333 ТЗ). Такава продажба трябва да бъде сключена в писмена форма и да определя срока, в които правото на изкупуване може да бъде упражнено. След изтичането на срока правото на изкупуване се погасява. По ЗЗД продажба с уговорка за изкупуване е недействителна (чл.209).
VI.Продажба с предварително плащане на цената (Чл. 334 ТЗ). Изтъкнато бе по-горе, че поначало купувачът е длъжен да плати цената при предаване на стоката или на документите, които му дават право да я получи (срв. чл. 322, ал. 1). Нормата има диспозитивен характер - допуска се уговорка за предварително плащане на цената. Такава уговорка трябва да бъде в писмена форма. Ако продавачът не предаде стоката, той дължи лихва от получаването на цената, като в случая платената цена се смята за задатък (капаро).
VII. Продажба на изплащане (Чл. 335 ТЗ). Този вид продажба задължително се сключва в писмена форма. Този вид продажба е много разпространена. При нея продавачът може да запази собствеността на продадената вещ, докато получи последната вноска, но в такъв случаи рискът преминава върху купувача от момента на предаването (чл. 205, ал. 1 ЗЗД), а не от момента на придобиването на собствеността (което ще стане след като изцяло плати цената). При този вид продажба неплащането на вноски, които не надвишават 1/5 част от цената на стоката, не е основание за разваляне на договора. Ако продажбата бъде развалена поради неизпълнение от купувача (т.е. неплащане на цената), продавачът може да иска и обезщетение. Но уговорката платените вноски да останат за продавача като обезщетение е нищожна. На чл 330 от ТЗ отговаря чл 205 и 206 от ЗЗД. При тази продажба се поставят някои допълнителни въпроси:
1. Кредиторите на купувача не могат да запорират купената на изплащане, но още ненапълно изплатена вещ (тя продължава да е собственост на продавача). ЗЗД предвижда, че условието за запазването на собствеността от продавача може да се противопостави на кредиторите на купувача, ако е уговорено писмено и документът има достоверна дата (чл. 205, ал.2)
2. Ако купувачът (още несобственик) продаде на трето лице вещта, която владее, третото лице ще стане собственик на продадената му вещ, ако е добросъвестно(чл.76 от Закона за собствеността). Вподобен случай интересите на продавача - собственик тук са защитени само чрез наказателна санкция (НК), която заплашва несобственика, който се разпорежда с чужда вещ.
VIII. Продажба чрез прехвърляне на ценна книга (Чл. 336 ТЗ). При такава продажба продавачът се освобождава от задължението да предаде стоката, като прехвърли на купувача ценната книга. Купувачът е длъжен да плати цената на мястото, където се предават документите, ако не е уговорено друго.
IX.Продажба на публичен търг с явно наддаване (Чл. 337 -341). Когато в отделни случаи законът предвижда продажба на публичен търг с явно наддаване, трябва да се спазват следните положения:
1 Продавачът дава гласност за условията на търга чрез обявяване поне в един всекидневник;
-участникът в търга е обвързан от своето предложение според условията на търга;
-лицето, което ръководи наддаването, възлага стоката на предложилия най-висока цена. Продажбата се смята сключена с възлагане на стоката;
-купувачът е длъжен да заплати цената веднага, ако друго не е предвидено в условията на търга. Продавачът може да се откаже от договора, ако купувачът не изпълни това задължение.
-Продажбата на търг, повлияна от противоправни действия или действия противни на морала, може да бъде унищожена по искане на всеки заинтересован в 10-дневен срок от възлагането При иска за плащане на цената купувачът може да поиска унищожението чрез възражение.