Лекции по Икономика

15. Комисионен договор.

I. Понятие и действие
1. " С комисионен договор, комисионерът се задължава срещу възнаграждение по поръчка на доверителя да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки".
Това определение позволява да се извлече следната характеристика на комисионния договор;
- Концесуален: страните се обвързват от момента на постигане на съгласие; -Двустранен: възникват права и задължения за двете страни;
- Възмезден: всяка от страните се задължава на другата срещу насрещна престация; Възмезден, всяка от страните се задължава срещу насрещна престация на другата;
-Неформален: ТЗ не предписва специална форма за сключването му.
Комисионният договор е подвид на договора за поръчка, комисионерът подобно на довереника при договора за поръчка, се задължава да извърши възложените му от доверителя правни действия (сделки).Ето защо разпоредбите на договора за поръчка (мандат) се прилагат съответно към отношенията между доверителя и комисионера, доколкото ТЗ не предвижда друго (срв чл. 348, ал. 2). Но докато договорът за поръчка е поначало безвъзмезден (срв. чл. 286 от ЗЗД), комисионният договор е винаги възмезден.
несъстоятелност. Без практическо приложение.
1) Това е многостранна сделка, по която трябва да се съгласят всички кредитори с приети вземания. Страни по това споразумение са длъжникът и всички кредитори.
2)Може да се сключи по всяко време в писмена форма.
3)В това споразумение може да има всякакви клаузи. Основното значение е, че прекратява роизводството по несъстоятелност.
4)Ако длъжникът не изпълни задълженията по поразумението, кредитори с вземания 15% от общия размер на вземанията могат да искат възобновяване на производството по несъстоятелност. Ако производството се възобнови, не може да има оздравително производство.