Лекции по Икономика

16. Последици от нарушаване правилата за провеждане на търгове за търговски сделки. Правна защита.

Продажбата на публичен търг крие риска участниците в него да се уговорят във вреда на продавача, или тя да бъде сключена в резултат и действия, които противоречат на закона или морала. Тези хипотези са предвидени в чл.341.
Такава продажба може да бъде обявена за недействителна по искане на всеки заинтересован в десет дневен срок от възлагането. Текстът на чл.341 има предвид унищожаемост, а не нищожност, защото противоречието със закона и добрите нрави са основание за нищожност, когата засягат съдържанието на договора. А в хипотезата на чл.341 стово дума за действията, в резултат на които е сключена сделката. Най-често това са измама или заплашване, които са основание за унищожаемост
Заинтирисован е всеки участник в търга, чиято воля е опорочена чрез измама или заплашване. Когата потърпевш е купувача, той може след иск за изплащане с възражение да поиска унищожение на договора.
Чрез правната уредба се избягват злоупотреби от страна на лицата, които са заинтересовани от продажбата. Търгът трябва предварително да е оповестен в поне един центален ежедневник. При търговете се тръгва от една предварително определена

начална цена и се определя стъпката - пр. 100лв.
Стоката се възлага на този, които предложи по-висока цена. Ако това лице не плати веднага дължимата сума( напр.откаже се ), то губи вноската си за участие в търга. Търгът трябва да се проведе при изискването за справедливост и добросъвестност. Обратното води до недействителност на сключените сделки. Искът се предявява в десет дневен срок от възлагането.
Чл.341 Продажбата на търг, сключена в резултат на действия, които противоречат на закона или добрите нрави, може да бъде обявена за недействителна по искане на всеки заинтересован в десет дневен срок от възлагането. При иск за плащане на цената, купувачът може да поиска унищожението на продажбата чрез възражение.