Лекции по Икономика

23. Застраховки "живот" и "злополука".

2. Застраховки "живот" и "злополука".
2.1. Предмет на застраховката са живота, здравето, телесната цялост,
трудоспособността на застрахования. Тези застраховки са по начало договорни, но има
и някои изключения. Застраховките "живот" и "злополука", които превозвачите при
обществения транспорт сключват са задължителни.
2.2. Особености на личните застраховки:
1) Страните по застрахователния договор са само физически лица. Допустимо е
обаче, макар, и неуредено в ТЗ, и юридически лица да са страни по застрахователния
договор когато договорът е в полза на 3-то лице (бенефициерът е физическо — лице).
Това е възможно при т.нар. групови застраховки - работодател (юридическо лице)
сключва договор в полза на своите работници и служители. Застрахователите изискват
застрахованите да са над 16, но не повече от 65 години.
2) Личните застраховки са винаги срочни.
3) Предмет на задължението на -. застрахователя е застрахователната сума,
която няма обезщетителен характер, т.е. не е обезщетение за претърпени вреди.
Вземането за застрахователната сума не може да е предмет на принудително изпълнение
от кредиторите на — застрахования, а и самият застраховател няма иск за реално
изпълнение на задължението за изплащане на застрахователната премия.
4)Тези застраховки имат до голяма степен спестовен характер (според проф. Герджиков спестовният характер е ясно изразен при застраховките "живот", а при застраховките "злополука" е по-силен рисковият характер). Поради факта, че застрахователна сума не е обезщетение, застрахования може на общо основание да търси обезщетение за претърпените вреди от деликт. Едно лице може да сключи няколко застраховки и да получи няколко застрахователни суми. Застрахователя няма регрес срещу деликвента и не може да се суброгира в правата на застрахования срещу 3-тото лице.
5)Рискове - характерно е, че при личните застраховки важи правилото за универсалния риск - покриват се най-различни рискове, които могат да доведат до смърт или до злополука. Има рискове, които застрахователят не покрива, те са предвидени в чл. 416. ал.1 с диспозитивни правила: Застрахователят се освобождава от задълженията си по договора, ако:
1. преди да е изтекла една година от сключването на договора, застрахованият
умишлено се самоубие;
2. нараняването, увреждането на телесната цялост, изгубването на
работоспособността или смъртта последва при извършване на престъпление от общ
характер от застрахования;
3. смъртта е настъпила при изпълнение на смъртна присъда;
4. смъртта е настъпила при война или военни действия, освен ако е уговорено друго.
Т. 3 няма правно значение в момента.
6) Тъй като застраховките "живот" и -"злополука" са със спестовен характер, ако премиите са платени поне за 2 пълни години, застрахователят дължи на наследниците или на 3-тото ползващо се лице премийния резерв. Премиен резерв е част от застрахователната сума, която има спестовен характер.
2.3. Видове лични застраховки - основно 2 вида:
1) Застраховка "живот", В зависимост от вида -на риска има няколко вида
застраховка "живот -при смърт, доживяване или смесени между тях. При застраховката
при смърт, рискът който се покрива е смъртта, застрахователната сума се плаща, когато
застрахования почине. При застраховката доживяване идеята е лицето да доживее до
определена възраст, ако не я доживее то не получава застрахователната сума.
Застраховките "живот* най-често са със смесен характер и за двата риска. При
застраховката живот има особеност със застрахователните премии (по принцип размерът
на премиите се определя от размера и характера на риска), тъй като при тях с рискът се увеличава с увеличаване на възрастта, а премиите трябва да са еднакви. Премията се
определя сложно от специалисти актюери. Личният характер на застраховката е
основание за забрана на принудително изпълнение от страна на застрахователя за
застрахователната пре.мия. В такъв случай застрахователя трябва да покани писмено
застрахования да плати премията в срок, който не може да е по-малък от 1 месец от
получаване на поканата. Ако пак застрахования не плати, застрахователя може да развали договора. Ако премията не е платена за срок от 2 години, застрахователя може да намали застрахователното обезщетение до откупната стойност (премийната резерва).В полза на застрахования възниква преобразуващото право да иска от застрахователя " да плати откупната стойност, ако е плащал редовно 2 години премии, т.е. той може да прекрати договора и да иска плащане. Размерът : на откупната стойност, условията, при които ще
се формира и начина на изплащане следва да се определят е договора - чл. 418. ал. 2.
Според ал. 3: Ако застраховката е сключена в полза на трето лице и то е заявило, че
приема уговорката в негова , полза, право на откупната стойност има третото лице.
2) Застраховка срещу злополука. Предмет е здравето, телесната неприкосновеност и трудоспособността на лицето Тази застраховка може да се комбинира със застраховките "живот" Страните са като при застраховката "живот", като важи същата уговорка за юридическите лица. Срокът на застраховката се уговаря свободно между страните. Най-често застрахователната премия се изплаща еднократно. С тази застраховка се покриват различни рискове, които се уговарят в договора. И при тези застраховки не се покриват някой рискове -т. 2и4 на чл. 416. Тази застраховка също няма обезщетителен характер.
3) Застраховка "живот" и "злополука в полза на 3-то лице - уредена е при личните застраховки. Това е типичен договор в полза на 3-то лице - застрахователната сума и откупната стойност се получава не от застрахования, а от 3-то лице,
бенифициер. Застрахователния договор се сключва по общите правила за договор в
полза на 3-то лице. Страните са застрахования и застрахователя. Особена хипотеза е
предвидена в чл. 414, ал. 2: Ползващото се лице трябва да даде своето писмено съгласие,
ако застраховката
е върху живота на трето лице. Тук става дума за договор е полза на 3-то лице върху живота на лице, различно от застрахования и бенифициера - при смърт на X обезщетението се получава от V. Действието на договора се определя от общите правила за договор в полза на 3-то лице - бенефициерът получава правата си при сключването на договора, но той трябва да приеме уговорката в негова полза, за да се ограничи възможността на застрахования да промени бенифициера Бенефициерът може да е определен или определяем. Има няколко диспозитивни правила в закона:
а. Застраховка в полза на децата - отнася се за всички деца и за родените след
сключване на договора.
б. Застраховка в полза на съпругата - правото принадлежи на лицето, което е в
брак към момента на настъпване на застрахователното събитие
в. Ако има повече от 1 бенифициер, и ако не е уговорено друго те имат равни
права.
г. Придобиването на права от бенифициера е с деривативен характер, поради
което застрахователната сума не е елемент от наследствената маса на застрахования. Ако
наследникът е бенифициер и се е отказал от наследството има право да получи
застрахователната сума.
д. Законът урежда и конкуренцията, правата на наследниците на застрахования и
наследниците на бенифициера. Конкуренцията по правило е в полза на наследниците на
застрахования, освен ако бенефициерът не го е надживял. Ал. 6: Ако третото ползващо се
лице почине преди застрахования, застрахователната сума се изплаща на застрахования
(правилото е диспозитивно).
е. Ал. 8 урежда конкуренцията между кредиторите на застрахования и на
бенифециера когато кредиторите на застрахования с павлов иск отменят
застрахователния договор, те могат да търсят от бенифициера само застрахователните
премии, но не и застрахователната сума (иначе би имало неоснователно обогатяване).
ж. Ал. 7 предвижда специална хипотеза за изгубване на правата на
бенифециера: Третото ползващо се лице губи правата си по договора, ако умишлено е
причинило застрахователното събитие. Това е израз на общото за застрахователното
право правило.
4. Застраховка върху чужд живот или чужда телесна цялост-чл. 412. Предмет на този
договор е живота или телесната цялост на лице, различно от застрахования. Тъй като се
смята, че това в известна степен е неморално, законът изисква писмено съгласие на 3-тото
лице за действие на договора. Съгласие не е необходимо, когато става дума за съпруг,
възходящ или низходящ. Поради неморалност, рискът смърт на малолетен или на
недееслособно лице не може да се покрива с такава застраховка и ако се сключи тя е
нищожна. При настъпването на такова събитие, застрахованият е длъжен да получи
премията Ако застрахованият почине преди 3-тото лице договорът се прекратява, а
наследниците на застрахования могат да получат премийния резерв, ако премии са
плащани поне 2 години (диспозитивно правило). Ако след сключването на договора
3-тото лице се противопостави писмено, застрахователя е длъжен да прекрати договора
(независимо от първоначалното съгласие на лицето).
5. Взаимно застраховане -чл. 413: Договор за взаимно застраховане могат да
сключат съпрузи лица в родствена връзка и съдружници в дружество по чл. 357 от Закона
за задълженията и договорите, както и съдружници в събирателно дружество. Идеята е,
че при настъпване на застрахователното събитие спрямо едното лице другото получава
сумата. Може да става дума за застраховки "живот", "злополука" или смесени. Те
приличат както на застраховките в полза на 3-то лице, така и на застраховката "живот" по чужд живот. За разлика от тях лицата, които сключват взаимните застраховки са страни по застрахователното правоотношение. С този тип застраховки могат да се покриват различни рискове. Страни по такъв договор могат да бъдат съпрузи, лица в роднински връзки и съдружници в ГД и СД. Особеното при тези застраховки, е че възниква една общо застрахователно правоотношение, по което правата възникват за всички лица и за това се смята, че задълженията са неделими (това не е уредено изрично). Ако 1 от лицата не плати премията застрахователя може да прекрати целия договор. Ако някои от застрахованите укрие важно обстоятелство, или не уведоми застрахователя за настъпило събитие последиците са за всички. Законът предвижда разделяне на взаимните застраховки при развод (единното застрахователно правоотношение се превръща в 2 отделни), това правило не се прилага ако застраховката е сключена в полза на дете от прекратения брак. Интересно е дали това правило намира приложение при останалите хипотези на взаимни застраховки. При прекратяване на дружество според Кацарски няма разделяне на правоотношенията, тъй като няма достатъчно сходство с отношенията между съпрузи. Родството се прекратява при пълно осиновяване (с изключение на някои връзки като забраната за брак), а при родство от осиновяване то се прекратява с прекратяване на осиновяването. И в този случай според Кацарски прекратяването на връзката следва да води до прекратяване на застраховката, тъй като отпада причината за създаването й.