Лекции по Икономика

24. Банкови сделки - понятие и видове.

1. Банкови сделки по занятие се извършват само от специални търговци - 3 вида:
1) търговски банки;
2) финансови къщи;
3) обменни бюра.
II. Търговските банки са АД, който по занятие извършват банкови сделки и са получили лицензия по реда на ЗБ от Централната банка. Търговските банки (ТБ) имат следните особености:
1) Те са само АД (може и кооперации, но не се среща в практиката).
2) Търговци със специален предмет на дейност - само банкови сделки.
3) Търговци със специална правоспособност която се определя от лицензията
на ЦБ. (индивидуален административен акт, който предпоставя правоспособността).
1.2. Небанкови финансови институции:
1) Финансови къщи. Те са търговци със специален предмет на дейност, която се определя от лицензията от ЦБ. Те извършват по-ограничен кръг банкови сделки отколкото ТБ. които са изчерпателно изброени в ЗБ и сделки с ценни книжа (които не са банкови).
2) Обменни бюра. Извършват много ограничен кръг банкови сделки (само един вид): банкови сделки с чужди средства за плащане в наличност - банкноти, чекове, пътнически чекове). Обменните бюра не се лицензират. а се регистрират в Министерството на финансите.
2. Банкови сделки.
2.1. Понятие - вид търговски сделки, абсолютни търговски сделки. Уредбата им е частично в ТЗ и в ЗБ. По занятие банкови сделки се извършват само от ТБ и небанкови финансови институции, т.е. режимът е разрешителен.
2.2. Видове:
1) В зависимост от положението на банката: обикновено е сума пари.
а. активни банкови сделки - банката е кредитор;
б. пасивни банкови сделки - банката е длъжник;
в. Посреднически банкови сделки - банката е довереник;
2) Според, лицата които ги извършват:
а. изключителни, извършват се само от ТБ - напр. банков влог и банков кредит, сконтови сделки, депозит на ценности, договорът за банкова касетка, издаването и управлението на банкови карти и т.н.
б. неизключителни, извършват се и от небанкови финансови институции -финансов лизинг, сделки с фючърси и опции.
3) Основни сделки - банков кредит, банков влог, разплащателни сметки.