Лекции по Икономика

27. Договор за услуга.

Това е един договор, който отговаря на икономическите процеси. Свързан е с изготвянето, променянето и т.н. на определени вещи. Класически примери днес са строителните работи. Нов елемент е изготвянето на стр. Работи до ключ. При това договора за услуги може да бъде комплаксен - напр. изграждането на едно предприятие от даден косорциум.
Характеристика. Лицето, което има потреба прави поръчка. В поръчката се определя резултата, който иска да получи. Исканите резултати се прилагат в договора като като анекс (приложение). Именно тези указания определят качественото изпълнение.
Рискът от изпълнението се носи от възложителя, ако по обективни причини то стане невъзможно. Дори възложителят дължи обезщетение на довереника. За изпълнителя (довереника) рискът се свежда до това, че той може да получи очакваното възнаграждение. Но при субективна вина на изпълнителя, той носи отговорност.
Собственика на материала е този, който носи риска за неговото повреждане и погиване по обективни причини. Изпълнителят изпълнява работата и я води. Срещу това получава възнаграждение от възложителя. Цената може да е твърда сума или да се направи сметка за всяка операция поотделно.
Правна уредба - чл.258 - 269 ЗЗД. Договорът за изработка е съглашение, с което изпълнителят се задължава да изработи нещо съгласно задачата на възложителя, а последния се задължава да плати възнаграждение. Същност:
- Двустранен договор. Има задължение и за двете страни.
- Възмезден договор. Изпълнителят има задължение да изработи нещо за което възложителят го възнаграждава. Възложителят дава цената, но получава изработенот.
- Казуален, концесуален и неформален договор. Предмет на договора е това, което изпълнителят е длъжен да изпълни с интелектуални или материални действия. Обикновено това е изработване, преработване или ремонтиране на вещ или вещи. Но предмет може да бъде и направа на архитектурен план илипък юридически съвет. Ограничения на договора за изработка от сходни договори.
1. От договора за поръчка. Предмет на споменатия договор са винаги правни действия. Освен това договора за поръчка е безвъзмезден по принцип договор.
2. От трудов договор. При него трайно се спазва едно трудово правоотношение, според което работникът спазва определена от работодателя дисциплина. Докато при договора за изработка изпълнителят, също като работника, получава възнаграждение, но не спазва дисциплина. Изпълнителя изработва предмета със свои инструменти, докато работника работи с инструменти на работодателя. Договора за изработка е intuito personae.
Задължения на изпълнителя: да изработи вещта.
Да пази предоставените материали с грижата на добър стопанин.
Да върне останалите след изработката материали. Задължения на изпълнителя:
да плати възнаграждението.
Да предаде материалите
Да приеме работата. Прекратяване на договора:
1. след изпълнение на работата.
2. чрез разваляне на договора поради неизпълнение. Ако изпълнението е
некачествено и има недостатъци, които правят ползването на вещта невъзможно,
договорът се прекратява с обратно действи.
Договорът може да се прекрати и когато възложителят прецени, че трябва да се възложи на друг изпълнител работата. Но възложителят трябва да заплати на изпълнителя направените разходи за труд и вредите по чл.268 и 269(1) и (2) от ЗЗД.