Лекции по Икономика

2. Възникване на Класицизма в Англия и Франция

Като родоначалник на класическата полит. икономия на Англия се смята Уйлям Пети. Неговите възгледи се концентрират в следните моменти:
1)според Пети източник на стойността е съдържащият се в стоките количество труд, който е необходим за тяхното производство. Този аспект Пети различава естествена цена, която всъщност е стойността и полит. цена, която представлява пазарната цена на стоките.
2)за работната заплата- цена на труда, която е под влияние на обект. фактори и зависи от минимума средства за съществуване на работника и неговото семейство.
3)за рентата- надбавка над стойността на работната сила, която създава свръх стойност. Пети дава 1то понятие за деференциална рента, която свързва с различното плодородие на отделните участъци земя. Цената на земята е капитализирана рента равна на съвместната продължителност на 3 поколения- дядо,баща,син т.е. рентата се определя от определено число год. ренти равни на 21.
4)за парите- Пети ги третира като стока, която определя вътрешната стойност, която се определя от стойността на благородните метали-златото.
Представител на класицизма във Франция е Пиер Буагилбер.Той застъпва тезата,че истинската стойност на стоките се определя от труда, а нейната мярка е работното време.Възгледи на Буагилбер:
1)Необходимост от създаване на свободен житен пазар-за да има конкуренция.
2)Изменение в цялата данъчна с-ма.той е привърженик на прогресивно данъчно облагане и е противник на регресивната данъчна система.
3)Схващане за освобождаване на вътрешната търговия от всякакви ограничения,рязко критикува икономическото и социално неравенство и е привърженик на радикални промени в обществото.