Лекции по Икономика

3. Физиократическа школа

Нейн основател е д-р.Франсоа Кене.Той лансира тезата,че хората трябва познават естественото право и ред, и да регулират според тях своите стоп.действия. името е от физис- природа и кратос- сила, власт, господство т.е. власт на природата или прилагането на метода на естествените науки в полит. икономия. По- важни и конкретни възгледи на д-р. Франсоа Кене са:
1) за обществото- жив организъм, включващ две състояния-здраво,трябва да се прилага полит. на хигиена, и болно- ненормално състояние,трябва да се прилага политика на терапия.
2)концепция за естествения ред-според Кене всичко е подчинено на законите на природата и хората са надарени да разбират тези закони.
3)за механизма на естеств. равновесие-това е идеята за свободната конкуренция, свободния пазар и краля да не се намесва в иконом. живот на държавата.
4)издигане на фразата”Лесефер лесе пасе” т.е. лозунг за свободна търговия и пазар и ненамеса на д-вата в икономическия живот на обществото.
5)схващания за т.нар. ”чист продукт”-Лансира се идеята,че само в земеделието се създава чист продукт и само там става нарастване на богатството.
6)класовата структура- за1 път Кене определя по-категорично следните 3 класи:
-производителна- лица заети в земеделието и създаващи чист продукт.
-класата на собствениците-лицата,които получават чист доход или т.нар. „владелци на земя „
-безплодна класа
7)капитала- прави анализ на капитала под формата на аванси, които се разделят на първоначални аванси, които са съществените елементи на производството,функционират за продължителен период от време и се вкл. в издръжката на това производство постепенно (постройки и работен добитък).
2ри вид аванси-ежегодни аванси,които се въплъщават в издръжката на труда и за семена,които всяка година се закупуват отново.
Иконом. таблица на д-р.Кене обхваща 3те класи,техните ежегодни богатства и описва тяхното обръщение в следната форма:
- производителна класа- ежегодните разходи на тази класа,достигащи до 2 млрд. либри са произвели 5млрд. от които 2млрд. са чист продукт или доход.
-класата на собствениците-доходът на тази класа съставлява 2млрд.,от които 1млрд.са изразходвани за покупки от безплодната класа.
-безплодна класа- разходите на тази класа са 1млрд. които се изразходват от нея за закупуване на сурови материали от производителната класа.
Заключение:
Смята се,че иконом. таблица на Кене е 1та в историята на икономията. Макроикономическата схема на натуралните, стокови и парични потоци на произведените материални ценности. Заложените в нея идеи се смятат като първи наченки на бъдещите икономически модели.