Лекции по Икономика

31. Лицензионен договор /Договор зо Ноу-Хау/.

Терминът лицензия има латински произход и означава разрешено е, позволено е. Има три значения:
1. Разрешение (отговаря на етимологията на думата) от държавен орган, който

издава АА за извършване на определена дейност или сделки или за възникване на ЮЛ (както при банки, застрахавателни дружества, приватизационни фондове и др.);
2. Като субективно право на лицензополучателя да ползва обект на индустриална дейност;
3. Като ЮФ, който поражда лицензионно правоотношение - този. ЮФ е договора за лицензия или АА (но не в първото му значение).
Характеристика. Лицензионният договор е двустранен, консесуален, комутативен, възмезден, с оглед на личността, с продължително и периодично изпълнение и формален. Писмената форма е в действителност. Лицензионния договор трябва да се впише е специален регистър към патентното ведомство. Това е традиция според английското-американското, швейцарското право. Вписването не е условие за действителност на лицензионния договор, а има значение с оглед на неговото противопоставяне на трети лица.
Предмет на лицензионният договор могат да бъдат изобретения, полезен модел, промишлен образец, търговски марки и производствен опит чл 587(1) Към този текст не са включени марките за услуги, а само търговските марки, но закона за търговските марки унифицира този правен режим че този текст трябва да се тълкува разширително. Посочен е само производственият опит, а не цялото ноу-хау. Нашият ТЗ посочва производственото ноу-хау (тайни, опит, секрети;). Но в последните години се заговори твърде много за административно, финансово, организационно ноу-хау, което неминуемо трябва да се признае. Това разширително тълкуване на третото значение на лицензията следователно трябва да се тълкува разширително. Може дори да бъде отстъпено право за заявяване на изобретение, полезен модел и търговска марка и промишлен образец. Лицензионните договори могат да бъдат за правно закрилян и правно незакрилян обект (ноу-хау-то). Лиценз, договори за правно закрилян обект се делят на:
1. Лицензионен договор за патентни лицензии; (зашитата се дава чрез патент),
изобретения; полезни модели;
2. За непатентни лицензии - на търговска марка и промишлени образци.
3. За проста и изключителна лицензия.
4. Договори за пълна и частична лицензия с оглед на обхвата.
Изобретението е техническо решение, което е ново и има т.н. изобретателско
равнище промишлена приложимост. Не са изобретение откритията, математическите формули и опити. Правната закрила се дава с патент, който установява изобретението, приоритета, авторството и изключителното право на изобретението. Патентът е срочен -20 год. от датата на подаване на заявлението.
Полезният модел е обект с конструктивни и технически особености, относно формата-съчетанието с елементи на апарати, устройства, които са нови и промишлено приложими. Правната закрила се дава с патент с действие една година от датата на подаването на заявлението.
Търговските марки са знаци, с които се означават произведените или доставените стоки с цел различаването на стоките от същия вид на други търговци. Същото важи и за марките на услуги. Търговската марка има индивидуализираща, гаранционна и рекламна функция. Те могат да бъдат словесни, образни, графически пространствени, релефни, звукови и най-често комбинирани. Търговските марки могат да имал материален и нематериален характер. Правото на изключително ползване с оглед на първата регистрация се удостоверява със свидетелство. То е документ, който удостоверява регистрацията (няма конститутивно действие). Правото е със срок на действие 10 год. които може да се продължава преди изтичането му. Търговската марка може и да съвпада с търговската фирма.
Промишлен образец е всяко ново външно оформление на стоката с особености на формата, рисунката, орнаментите, съчетанията между цветовете и може да се осъществи по промишлен начин. Правната закрила се дава с регистрацията от патентното ведомство и се удостоверява със свидетелство. Срокът за изключителното право на ползване е 5 год от подаването на заявлението.
НОУ-ХАУ (знае как) е без правна закрила. То е категория с постоянно изменящо се съдържание. Дори в международната практика има разминаване.
- сведения, знания, производствен опит;
- знания и опит административен производствен, финансов и др. характер, които са приложими в практиката.
Признаци, които са от значение у нас:
- научно-техническа и икономическа ценност;
- практическа приложимост;
- пълна и частична секретност;
- липса на правна закрила.
В последно време започна да се говори за т.н: ноу-хау (да покажа как). То представлява отстъпване на знания и опит най-вече в областта на спорта, не е уредено е ТЗ (напр. договор между България и Испания за обучаване на състезателки по художествена гимнастика). Лицензионните договори с патентни лицензни са най-разпространените, като са най-разпространени лиценз, договори с комбиниран предмет - патентното изобретение и ноу-хау за внедряването им. Над 50% от патентните договори са с такъв предмет.
Задължения на страните.
I. На лицензодателя:
I. Да се предостави ползването на обекта на ицензополучателя, като се определи
териториалният обхват. Той може и да е за един за една държава или за няколко държави .
2.Да се поддържа правната закрила на патента или на регистрацията (да се пререгистрира);
З.Да предостави необходимата документация;
4.Да осигури спокойното ползване от страна на лицензополучателя (да отблъсква претенции на трети лица);
5.Да предоставя техническа помощ, задължение по закон. 6. Да предостави информация - особено при лицензия при ноу-хау.
II. На лицензополучателя:
1. Да плаща лицензионно възнаграждение върху отстъпеното ползване. То може да е глобално (едностранно), процентно или комбинирано Най-често се използва процентното заплащане като лицензополучателя плаща процентни отчисления от цената на продадената стока или от стойност на цялата произведена продукция. Самите отчисления се наричат ройълти - чл.595(2).
2. Пазене на тайна на сведения за непатентовано изобретение, полезен модел или отстъпено ноу-хау (чл.593). Основно е за ноу-хауто. В различните законодателства има такова задължение за 3,4,5 год. Чл.594(1)
3. Лицензополучателя е длъжен да използва обекта. Ако не се използва лицензодателя има три възможности - може да предяви три иска:
-за реално изпълнение;
- за разваляне;
- за обезщетение за вреди. Видове лицензия;
I. Договор за проста и изключителна лицензия;
1. Договор за т.н. проста лицензия. При нея ЛД има право да отстъпва обекта
на др. лица и сам да го използва. ЛП от своя страна не може да отстъпва ползването
(сублицензия) на др. лица без съгласието на ЛД То трябва да е изрична. ЛП не може да
предявява иск за защита на нарушените си права - не е легитимиран да бъде ищец, той
само може да участва в процеса, образуван от ЛД. Правата на ползване на ЛП са
облигационни (относително), може да се противопостави само на лицензодателя.
2. Договор за изключителна лицензия. Само ЛП може да използва обекта. ЛД

може да използва обекта, само ако е предвидено в договора. ЛП има право да отстъпва обекта т.е. има право на сублицензия. Това право може да се изключи от лиценз, договор или в него да се предвиди даване на ЛД право на сублицензия. ЛП има право на самостоятелен иск за защита спрямо всички нарушители на правото му на ползване. То е абсолютно право. В Германия това право се нарича не вешно. а квазивещно (и с основание).
Прекратяване. Освен традиционните основания - взаимносъгласие, изтичане на срок има и някой специфични основания:
1.Смъртта или прекратяването на ЮЛ прекратява договора, но не и този на ЛД т.е. личността на ЛП е основна, важна и съществена.
2. Прекратяване с предизвестие - чл.598(1) ако договора е безсрочен. Според Г. Стефанов - има ли срок, определен в договора, другата клауза се обезсилва - чл 598(2). Мълчаливото продължаване на лицензния договор е изключено. Не е мълчаливо, а предполагаемо е сключването на нов договор, като срокът трябва задължително да е изтекъл. Новият договор има същите клаузи както стария (същите права и задължения) с едно изключение по отношение на срока на ползването. Неприложим е за ноу-хау. за другите съответно 20,10,5год. В чл. 599 е допусната неточност тук се закриля не договора,а обекта. Договорът за лицензия е самостоятелен вид търговски договор към който трябва да се прилагат разпоредбите на др. договори съответно, а не пряко, Например на договора за наем, за продажба (при евикция), понякога на разпоредбите на ЗЗД за гражданско дружество (ако има уговорка за разпределение на печалбите). Лицензията на изобретението и полезния модел може да бъде освен договорна, още и два вида;
Лицензия по право т.н. лицензионна готовност;
1 .Принудителна. Лицензионната готовност може да бъде само неизключителна. Прави се молба с декларация до патентното ведомство, което ги оповестява публично. Лицензното правоотношение възниква с получаването на заявлението на др. лице да ползва изобретението или полезния модел. Не се сключва писмен лиценз, договор. Принудителната лицензия на изобретение полезен модел се отстъпва по административен ред от патентното ведомство и може да бъде само неизключителна. Лицензното провоотношение възниква. Тя е възможна само при определени условия напр. неизползването на изобретението за 4 и повече години от титуляра.