Лекции по Икономика

3. Действие на финансовите правни норми по време, по място и по отношение на лицата. Правен режим на свободните безмитни зони.

При действието във времето наблюдаваме следните особености. По принцип всеки закон влиза в сила три дни след обнародването. При финансовите закони, доколкото нормите са свързани с бюджета, най-често влизането им в сила е от 1 Януари на съответната година. При нас бюджетната година съвпада с календарната. Другата възможност е от първо число на някое от тримесечията. При законите, с които се постановява финансова амнистия, действието е незабавно.
Обратно действие
Ако в преходните и заключителните разпоредби не е казано нищо, важи познатият принцип: действие за в бъдеще спрямо ЮФ след влизането на закона в сила, а процесуалноправните могат да имат обратно действие, доколкото новата процедура е по-съвършена, въпреки че по-скоро заварените производства се завършват по досегашния закон. При материалните ФПН се приема, че когато се установяват задължения, не би трябвало да има обратно действие, а когато се създават права на лицата, е допустимо. Принципът за прилагане на по-благоприятния закон не се отнася до нормите, които се отнасят до финансови задължения, а само за ревизирането на административна или наказателна отговорност. Във ФП важи принципът, че се прилага нормата, която е в сила при възникването на ЮФ.
Отмяната
Отмяната трябва да е изрична и с нея се преустановява действието на закона за в бъдеще. Обикновено, ако нормата е срочна, отмяната настъпва със срок. Чл. 11 ЗНА предвижда изричната отмяна. Във ФП мълчаливата отмяна не намира приложение и важат правилата:
 общ закон не отменя заварен специален, ако не посочва, че не изключва изключения от разпоредбите си;
 специален закон не отменя заварен общ закон, а ограничава приложното му поле;
 международен договор, ратифициран, публикуван и влязъл в сила, се прилага с предимство пред вътрешното законодателство.
Действие спрямо лицата
ФПН се прилагат по отношение на всички лица, но определена категория лица. Втората особеност е, че адресатите на ФПН могат да имат специално качество: отчетник (по смисъла на Закона за Държавната финансова инспекция), местно и чуждестранно лице (по смисъла на данъчните закони и Валутния закон). В данъчното право има норми, които се прилагат за образувания, които нямат качеството на правен субект (чл. 9, ал. 2 ДОПК). Гражданското дружество по ЗЗД се приравнява на ЮЛ за целите на данъчното право.
Действие по място
Принципът е, че нормите действат на територията на цялата страна, като в географски смисъл се включва територията, върху която България упражнява своя държавен суверенитет, както и континеталният шелф и изключителната икономическа зона - пределите, на които упражнява суверенни права в съответствие с международното право. Възможно е нормата да има ограничено териториално действие (например данъчни облекчения за дейност в общини с висока степен на безработица). Няма пречка в хипотезиса на ФПН да бъдат обхванати като ЮФ такива, осъществени в чужбина. За разлика от международното частно право, тъй като ФП е публичноправен отрасъл, не може държавен орган или съд да приложи чужд финансов закон.
Специалното проявление на действието по място е материята, която се занимава със свободните икономически зони. Това явление се обозначава като свободни безмитни зони, открити пристанища и свободни градове. Най-общо от гледна точка на ФП режим става дума за това, че на частите от територията на страната някои ФПН не се прилагат или са създадени специални такива (специални данъчни, митнически, валутни). По света съществуват множество такива зони, създаването на които е свързано с насърчаването на икономическата активност. В България все още съществува Указ №2242 и Правилник за приложението му, като се допуска създаването на такива зони като самостоятелни ЮЛ със свой вътрешен правилник, приеман от министерството. Облекчението се състои в това, че внасяните и изнасяните стоки се освобождават от мита.