Лекции по Икономика

43. Субекти на несъстоятелността.

1 .Производство по несъстоятелност може да се открие само по отношение на търговец по смисъла на ТЗ. ТЗ урежда три изключения от това правило:
а.Не може да се открие производство по несъстоятелност за търговец публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон -за тази категория търговци несъстоятелността се урежда отделно.
б.Не може да се открие производство по несъстоятелност по отношение на банка или на застрахователно дружество, защото за тях има ред по специални закони - ЗБ и 33, които се прилагат субсидиарно.
в.Не може да се открие производство по несъстоятелност по отношение и на други търговци, за които е предвидено изключение в специален закон - Фондова борса, Централен делозитар и т.н.
2)Законът допуска обаче и обратната хипотеза - нетърговци, за които може да се открие производство по несъстоятелност;
а.тайният съдружник в дружество със съучастие, при откриване на производство по несъстоятелност срещу явния;
б. неограничено отговорните съдружници е персонални дружества, при откриване на производство срещу дружеството;
в.откриване на производство по несъстоятелност срещу несъществуващо лице - за починал или за заличен в търговския регистър едноличен търговец, ако преди смъртта, съответно преди заличаването, той е бил неплатежоспособен; за починал или заличен в търговския регистър неограничено отговорен съдружник; и за неплатежоспособно търговско дружество в ликвидация - в едногодишен срок от настъпване на събитието.
г.правилата за несъстоятелността на търговците субсидиарно се прилагат и спрямо юридическите лица с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ.