Лекции по Икономика

46. Управление на масата на несъстоятелността. Органи - синдик и общо събрание на кредиторите.

I. Съдържание на масата на несъстоятелността.Масата на несъстоятелността включва всички имуществени права - както настоящи, така и бъдещи. Тя включва само имуществени секвестируеми права. Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на кредиторите. Особени хипотези:
1 )В масата се включват и особени права, които засягат физически лица (ЕТ) - вещни права върху вещи и парични влогове, които са СИО, но са част от търговското предприятие (определят се конкретно). Включва се и S от вещи, права върху вещи и парични влогове, които са СИО, но не са включени в търговското предприятие.
2)С откриването на производството спрямо персонално дружество се открива несъстоятелност и на съдружниците - ако съдружникът е физическо лице, в неговото имущество се включва и S от вещи, права върху вещи и парични влогове, които са СИО. Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на кредиторите - кои са тези кредитори;
1)Масата на несъстоятелността служи за удовлетворяване на всички кредитори по търговски и нетърговски вземания. Това са т.нар стари кредитори - вземанията им са възникнали до датата на откриване на несъстоятелността.
А. Кредиторите по чл. 616, ал. 2 (за лихви, безвъзмездни сделки, отпуснат на длъжника кредит от съдружник) се удовлетворяват след удовлетворяване на всички останали кредитори.
Б.Местните и чуждите кредитори имат равни права.
2)Нови кредитори - вземанията им са възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност до обявяване на решението за несъстоятелността. Те стават кредитори в хода на производството и подпомагат длъжника да извършва своята дейност.
а.Затова имат привилегирован режим - удовлетворяват се на падежа, ако длъжникът няма средства за удовлетворяване, удовлетворяването става по общия ред.
б.Новите кредитори могат да получават и обезпечение от масата.
II.Органи на масата на несъстоятелността. Органите на масата на несъстоятелността са органи на съда, който ги назначава и освобождава по инициатива и предложение на кредиторите.
Задължителни органи на масата на несъстоятелността:
1 .Синдик. Той е орган на съда по управление производството по несъстоятелност и представлява както длъжника-търговец така и неговите кредитори.Синдик е само физическо лице, но може и повече от едно лице, като решенията се приемат с единодушие. Синдик е дееспособно лице с подходяща квалификация. Трябва да е включен в списък, утвърден от министъра на правосъдието. Има изискване да няма конфликт на интереси между него и длъжника защото ако има, той ще действа в свой интерес. Изискванията са в чл. 655 ал. 2.Синдикът се назначава от съда по несъстоятелност, но предложение прави първото събрание на кредиторите. Синдикът трябва да даде писмено съгласие с нотариална заверка на подписа. Чл. 657 дава основания за освобождаване на синдика по всяко време на производството. Синдикът може да бъде освободен служебно, по искане на кредитори, на събранието на кредиторите, на длъжника. Винаги, когато синдикът не изпълнява задълженията си и застрашава интересите на кредитора или длъжника, съдът може служебно да го освободи.
Правомощия на синдика - подробно описани в чл. 658.
-Най-общо синдикът управлява търговското предприятие и представлява длъжника относно това предприятие, не може да упълномощава други лица със своите права освен с изричното разрешение на съда.
-Синдикът има две задължения:
1)да води дневник - записва всички свои действия по масата; 2)отчита се веднъж месечно и при поискване от съда;
3)при прекратяване на дейността си представя окончателен отчет, койтс може да се оспорва.
4)Ограничения (легално установени): -не може да договаря сам със себе си, дори със съгласието на длъжника;
-не може да придобива имущество от масата на несъстоятелността (и свързаните с него лица).
-синдикът трябва да пази тайните на длъжника. 5)Синдикът е длъжен да полага грижата на добрия търговец.
-Ако не полага дължимата грижа, дължи обезщетение за вреди. Ако синдиците са повече от един. отговарят солидарно.
-Ако синдикът не е внесъл дадена сума навреме, дължи законната лихва от получаването до внасянето.
-Съдът може да му налага глоби.
7)Синдикът има право на възнаграждение - периодично или окончателно.
Във времето между откриване на производството и събранието на кредиторите, съдът назначава временен синдик - има същите правомощия и задължения, но има и специфични задължения, които трябва да се изпълнят в 14- дневен срок.
1)Да изготви списък на кредиторите по данни от търговските книги на длъжника като посочи техните вземания. Списъкът е от значение кои кредитори ще участват в първото събрание на кредиторите.
2)Да изготви извлечение от търговските книги на длъжника.
3)Да изготви писмен доклад за причините на неплатежоспособността, за състоянието на имуществото, взетите мерки за запазването му, възможностите за оздравяване. Тези документи се представят на първото събрание на кредиторите.
3.Първо събрание на кредиторите.
А)То се провежда не по-късно от 1 м. от решението за откриване на производството -посочва се в решението. Ръководи се от съдията, който разглежда молбата за откриване на производството.
Б)В това събрание участват кредиторите от списъка на временния синдик. Те се установяват и от извлечението от търговските книги. Минималният кворум е двама кредитори, освен ако в списъка е един кредитор.Кредиторите трябва да участват лично. Представител може да участва с изрично писмено пълномощно. Ако кредиторът ефизическо лице, пълномощното трябва да е с нотариална заверка на подписа. Длъжникът може и да не участва в първото събрание на кредиторите. Първото събрание на кредиторите;
1/Изслушва доклада на временния синдик.
2)Избира синдик. Може да изберат няколко синдикти. които са класирани по някакъв начин. Съдът не може да назначи синдик ако не му е предложен.
3) Избира комитет на кредиторите -факултативен орган.
4.Събрание на кредиторите - по-широки функции.
А)Провежда се след одобряване на списъка на приетите вземания.
1)Свиква се от съда по искане на длъжника, синдика, комитета на кредиторите или кредиторите с 1/5 от размера на приетите вземания.
2} Съдът може да го свиква служебно, когато е необходимо да се определи методът за оценка на имуществото на длъжника и да се определи възнаграждение на оценителите.
3)Свиква се чрез покана, която се обнародва в ДВ.
Б)Участие и кворум:
1)Участват кредиторите, които имат приети вземания. Може дадено вземане да не е прието, а да е оспорено - ако има убедителни писмени доказателства, съдът може да допусне участие в събранието.
2)Кредиторите по чл. 616, ал. 2 не участват.
3) Събранието на кредиторите се провежда независимо от броя на кредиторите, които присъстват. Ръководи се от съда по несъстоятелността.
В) Актовете на събранието са решения, които се приемат с обикновено мнозинство. Гласовете се определят съобразно размера на вземанията (не по глави).
Г)Решението обвързва всички кредитори, дори да не са присъствали. Решението има характер на сделка-решение, а не на многостранна сделка.
Д)Решенията могат да се отменят, ако са незаконосъобразни или увреждат част от кредиторите. Отмяна може да иска длъжник или кредитор.
Факултативни органи на масата на несъстоятелността.
Комитет на кредиторите. Членовете са от 3 до 9. Те са довереници на кредиторите. Всички обезпечени и необезпечени кредитори с изключение на тези по чл. 616, ал. 2 могат да включват свои представители. Правомощия:
1.Спомагателни правомощия - подпомага синдика при управление на имуществото от масата.
2.Контролни правомощия - може да проверява търговските книги и да уведомява съда за нарушения, които са основание за освобождаване на синдика. Проверява касата минимум веднъж месечно.
Възнаграждението е за сметка на кредиторите. Членовете не могат да придобиват имущество от масата.