Лекции по Икономика

48. Ликвидация на производство по несъстоятелност.

1 .Осребряване. Това е етап от производството о несъстоятелност. То по същината си е система от действия, чрез които масата на несъстоятелността се превръща в пари. 1.1.Това осребряване се извършва чрез публична продан.
1)3 а разлика от изпълнителното производство по ГПК публичната продан се извършва от синдика, но той има правомощията на съдия-изпълнител.
2)По предложение на синдика и разрешение на съда публичната продан може да се отнася до отделни права, части или цялата маса. Когато сребряването има за предмет цялата маса или обособени части, то кредиторите не могат да са в по-неблагоприятно положение отколкото при продажбата на отделни активи.
3)Самата публична продан се провежда по реда на ГПК.
1.2. Възможно е публичната продан да не се реализира поради липса на купувач или наддавачът, който е спечелил, да се откаже. В този случай по предложение на синдикът съдът може да разреши продажбата да се извърши чрез пряко договаряне или продажба чрез посредник.
1.3.При осребряването има още едно изискване относно дяловете, собственост на длъжника, в други дружества. Тези дялове се продават на трети лица, след като бъдат предложени за изкупуване на останалите съдружници и предложението не бъде прието в 30-дневен срок. Това се прилага за дялове, но не и за акции.
1.4.И тук, ако се продава цялата маса или обособени части, купувачът не може да се разпорежда, докато не плати цената. Ако има продажба, тя е частично недействителна спрямо кредиторите.
2.Разпределение. Получените средства от осребряването се разпределят между кредиторите. Разпределението се извършва само когато няма достатъчно средства за удовлетворяване на всички кредитори. Законът не казва кога се прави разпределение -когато има достатъчно средства. Това се преценява от синдика.
А.Сметка.Самото разпределение се извършва въз основа на сметка, която се изготвя от синдика. Сметката е частична, докато не бъдат изплатени изцяло задълженията или осребрена цялата маса с изключение на непродаваемите вещи.
Б.Сметката се изготвя според привилегиите по чл. 722 (различно от чл. 136 ЗЗД): Специална привилегия:
1)0безпечени със залог или ипотека вземания.
2)Право на задържане
Общи привилегии:
1. Разноски по несъстоятелността.
2. Вземания по трудови правоотношения.
3. Издръжка.
4. Публичноправни вземания.
5. Вземания след датата на откриване на производството и неплатени на падежа.

Това не е правилно - това означава, че възможността длъжникът да получи пари е минимална.
6. Други необезпечени вземания.
7. Вземания за лихви
8. Вземания за съдружник по отпуснат кредит.
9. Вземания по безвъзмездни сделки. 2.3.Удовлетворяването става по редове.
1) Кредиторите от един ред се удовлетворяват съразмерно (с изключение на ред 1) 2)Има правила за обезпечените кредитори -ако цената, получена от обекта на
специална привилегия, не покрива изцяло вземането, за останалото се удовлетворява като
хирографарен кредитор Ако цената е по-висока, удовлетворяването е пълно като
остатъкът се включва в масата на несъстоятелността.
3)Кредитор с отлагателно условие се удовлетворява като кредитор с оспорено
вземане.
4)Кредитор с прекратително условие се удовлетворява като кредитор с безусловно вземане.
5)Кредитор с оспорено вземане - заделя се съответната сума. Ако е оспорено само обезпечението, вземането се включва като необезпечено до разрешаване на спора като се заделя сума като за обезпечено вземане.
2.4.Публичност на сметката. Самата сметка стои на разположение на длъжника и кредиторите в съда 14 дни.
2.5.Възражения. В 14-дневен срок след срока в които сметката е на разположение, могат да се правят възражения от длъжника, кредитор и комитета на кредиторите.
2.6.Сметката не е окончателна, освен ако са се изчерпали активите или има средства за всички кредитори.