Лекции по Икономика

49. Прекратяване на правосубектността на обявеното за несъстоятелност ЮЛ.

1 Приключване на производството.
1.1.Предпоставки. Ако са изплатени всички вземания или масата е изчерпана, производството по несъстоятелност следва да се приключи.
1.2.Ако една от тези предпоставки е налице синдикът трябва да направи окончателна сметка и да направи окончателен отчет в срок 1 м. от изчерпване на масата на несъстоятелността.
1.3.Сметката и отчетът се представят на съда и съдът свиква в 14-дневен срок заключително събрание на кредиторите.
1.4 Събранието на кредиторите трябва да приеме окончателната сметка и да вземе решение за непродаваемите вещи.
1.5.Приключване на производството. Съдът с решение постановява приключването на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от търговския регистър. Това решение се обнародва в ДВ. Последици:
1 .Прекратява производството.
2.Прекратява правата на синдика.
3.Прекратява се общата възбрана и залог.
4.Приключването на производството води до прекратяване на всички непредявени в производството вземания, както и на всички неупражнени права. 5.Погасяват се правата на неудовлетворените кредитори. 2.Възможно е производството да се възобнови. 2.1 .Условията са много ограничени:
1)Възобновяването е възможно само в срок 1 г. от прекратяването.
2)Ако се освободят суми за оспорените вземания или ако се открие имущество -алтернативни хипотези.
3)Имуществото да е достатъчно за покриване на разноските.
2.2.Производството се възобновява по писмена молба на длъжника или кредитор с прието или установено вземане.
2.3.При възстановяване производството започва от окончателната сметка (която вече е частична).
2.4.Възобновяват се правата на синдика и комитета на кредиторите.