Лекции по Икономика

50. Правна процедура за оздравяване на неплатежоспособния търговец - ЮЛ /Предпазен конкордат/.

1 .Оздравяване.
1.1.Общи бележки. Производството по оздравяване е част от производството по несъстоятелност. То е включено в производството по несъстоятелност и това е основната разлика между сегашния режим на несъстоятелността и режима по стария ТЗ. Тогава предпазният конкордат не е бил част от производството по несъстоятелност и не е бипо задължително да се премине през него.
1.2.Основното предназначение на оздравителното производство е кредиторите да се удовлетворят не от осребреното имущество на длъжника, а от приходите от неговата дейност. Това е идея съвършено различна от осребряването. За да се оздрави предприятието трябва да се изпълнява оздравителен ппан. Не е ясно каква е същността на оздравителния план, може да се приеме, че от една страна планът има характер на спогодба многостранна сделка), а от друга страна планът е свързан и с решение на съда, с което той се потвърждава. За това може да се приеме, че оздравителният план наподобява съдебна спогодба - уговорено от съда споразумение между кредиторите.
1.3.Лица, които могат да предложат оздравителен план: 1 )длъжникът; 2)синдикът; 3)кредиторите, които притежават най-малко 1/ 3 от обезпечените вземания и кредиторите, които притежават най-малко 1/3 от необезпечените вземания; 4)съдружниците, съответно акционерите, които притежават най-малко 1/3 от капитала на дружеството длъжник; 5)неограничено отговорен съдружник; 6) двадесет на сто от общия брой на работниците и служителите на длъжника. Кредиторите по чл. 616, ал. 2 не могат да предложат оздравителен план, тъй като нямат интерес.
1.4. Може да се предложи повече от един план или един план да се предложи съвместно от няколко лица, които имат право да предлагат планове. Законът обаче урежда преклузивен срок за предлагане на плана - най-късно 1 месец от датата на обнародване на определението на съда. с което се приема списъкът на приетите вземания. Целта на това правило е да се мотивират заинтересованите лица да предложат план.
1.5. Съдържание на плана - реквизити според чл. 700:

1) степента на удовлетворяване на вземанията, начина и времето за плащане на кредиторите от всеки клас. както и гаранции за изпълнение на оспорените неприети вземания предмет на висящи съдебни производства към датата на предлагането на плана. Това е разпоредба изменена с последните изменения на ТЗ като е добавена гаранция за оспорените вземания.
2) условията, при които съдружниците в събирателно или командитно дружество се освобождават напълно или частично от поетите задължения - тази разпоредба има приложение само за СД и КД,
3) степента на удовлетворяване, което получава всеки клас кредитори в сравнение с това, което би получил при разпределение на имуществото по предвидения от закона ред. Това е вторият важен елемент от оздравителния план (след този по т.1). От плана ясно трябва да се види как ще бъдат удовлетворени кредиторите в сравнение с осребряване на имуществото. Само със съгласие на кредиторите те могат да получат по-малко с оздравителния план отколкото при осребряване.
4)гаранциите, които се дават на всеки клас кредитори във връзка с изпълнението на плана -става дума за механизми, по които кредиторите ще бъдат удовлетворявани, а не за банкови гаранции, залози или ипотеки.
5) управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и
другите действия за осъществяването на плана - трябва да се каже, ако се предвижда
продажба на активи как ще стане това, как ще се провежда мениджмънта, какви сделки
ще се сключват и т.н.
6) влиянието на плана върху заетостта на работниците и служителите на длъжника -
обикновено при всяко оздравително производство броят на служетелите намалява.
Планът може да съдържа и фактически елементи - може да се предвиди продажба на цялото предприятие или част от него. В този случай оздравителното производство ще тангира с осребряването. Възможно е да се предвиди, че кредиторите ще станат съдружници или акционери като апартират вземанията си. Може да се уговорят и други способи за погасяване на задълженията - новации, опрощаване, даване вместо изпълнение. Планът трябва да се придружава и от пазарна оценка на имуществото. Ако се предвижда продажба на предприятието или част от него към оздравителния план, трябва да има проекто-договор с подпис на купувача.
1.6. съдът проверява плана за законосъобразност. Ако оздравителния план отговаря на изискванията на закона, съдът го допуска до разглеждане от събранието на кредиторите. Събранието на кредиторите трябва да се проведе не по-късно от 45 дни след датата на обнародване на определението на съда за допускане на плана. Това определение подлежи на обнародване в ДВ. Ако планът не е законосъобразен, съдът дава 7 дневен срок за отстраняване на нередностите.
1.7.Събранието на кредиторите може да одобри плана. При одобряването на плана гласуват само кредиторите с одобрени вземания и такива, чиито вземания са спорни, но подкрепени с писмени доказателства. Гласуването става по класове, които са определени от закона:
1)кредитори с обезпечени вземания и кредитори с право на задържане 2)кредитори по чл. 722, ал. 1, т. 4, т.е. кредитори на разноските по несъстоятелността, в закона е определено кои вземания са разноски;
3)кредитори по чл. 722, ал. 1. т. 6, т.е. кредитори с публично-право; 4)кредитори с необезпечени вземания;
5)кредитори по чл. 616, ал. 2. Гласуването може да се извърши и неприсъствено, чрез писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всеки клас гласува и за да бъде приет плана трябва да гласува обикновено мнозинство от размера на вземанията. Едновременно с плана от събранието на кредиторите се приема и оценката на имуществото, която трябва да го придружава. Ако тази оценка не бъде приета планът не се разглежда. Това е ново изискване до сега е самият план се е давала оценка, но тя се е представяла от този. които изготвя плана.
1 8.3а да бъде прието оздравителния план той трябва да отговаря на следните изисквания:
1)Всички класове кредитори да са гласували. Новото изискване е, че за да бъде приет плана е необходимо за него да са гласували кредитори с повече от половината вземания. Ако планът предвижда непълно плащане, то поне един глас с непълно плащане трябва да го е одобрил.
2)Всички кредитори от съответния клас трябва да са поставени при равни условия, различия може да има само по писмено съгласие на ощетените кредитори. Когато има привилегировани кредитори редът за удовлетворяването им се определя от датата на вписване.
3) Ако има несъгласен с плана кредитор на него трябва да се осигури плащане, като при осребряване на имуществото.
4) Планът не може да предвижда кредитор да получи повече от дължимото му.
5) Планът трябва да отговаря на още 2 условия, които Калайджиев не разглежда: 1)да не се предвижда получаване на доход от съдружник или акционер до
окончателното изплащане на задълженията към класа кредитори, чиито интереси са засегнати от плана;
2)да не се предвижда издръжка на едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник и на семействата им, по-голяма от определената от съда до окончателното изпълнение на задълженията към класа кредитори, чиито интереси са засегнати от плана.
Ако всички тези условия са на лице съдът утвърждава оздравителния план с решение. Това решение по съществото си не е правораздавателен акт, защото съдът не се произнася по правен спор и не може да измени вече приетия план. Съдът извършва проверка единствено за законосъобразност. Решението на съда подлежи на двуинстанционно обжалване -пред апелативен съд и пред В КС.
Възможно е както вече беше казано да има няколко плана. За тяхното утвърждаване от съда в закона има специални правила - чл. 704, ал. 2: а . Ако са приети няколко плана, утвърждава се планът който са гласували кредитори с повече от половината от общия размер на приетите вземания. Ако той не може да бъде утвърден, се утвърждава планът, приет от класовете кредитори, чиито интереси са увредени в най-голяма степен. Според Калайджиев тук законодателят се е объркал, защото за втория план не може да са гласували повече от половината вземания.
1.9.Действие на плана:
1)Утвърденият от съда оздравителен план е задължителен както за длъжника, така и за всички кредитори, чиито вземания са възникнали преди дата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Той е задължителен и за онези кредитори, които са гласували срещу него и за онези, които не са присъствали на събранието на кредиторите.
2)Утвърдения план има преобразуващо действие при частично опрощаване, новация
т.н.
3)Поръчителите и лицата, които са учредили залог или ипотека за обезпечаване на задължение на длъжника, както и солидарно задължение с него лица, с изключение на тези по чл. 610, не могат да се ползват от предвидените в плана облекчения, тъй като те са 3-ти за плана лица.
4) С последните изменения законът предвижда към плана да се представи предварителен договор с подпис от купувача. Ако планът е утвърден от съда окончателния договор трябва да се сключи в 1 месечен срок от влизане в сила на решението за одобряване на плана. Ако не се сключи договор в нов 1 месечен срок и продавачът и купувачът имат право на иск по чл. 19, ал. 3 -т.4 ЗЗД като компетентен съд е съдът по несъстоятелността. Ако договорът все пак не се сключи съдът възобновява производството по несъстоятелност и обявява длъжника в несъстоятелност. В случай, че се продава цялото предприятие или част от него извършените от купувача действия на разпореждане преди окончателното плащане на цената са недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.
5)Ако оздравителният план е одобрен от съда, се прекратява и производството по несъстоятелност, но ако решението на съда бъде отменено от по-горна инстанция не може да има ново оздравително производство.
1.10.Ако длъжникът не изпълни плана производството по несъстоятелност следва да се възобнови. Легитимирани да искат възобновяване са:
1) кредиторите чиито вземания са преобразувани с него и представляват не по-малко от 15 на сто от общия размер на вземанията;
2)синдикът при нескпючване на договора за продажба.Ако производството бъде възобновено, това няма обратно действие към опрощаването новацията или частичната продажба. Възобновяването води до тежки последици за длъжника - не може да има ново оздравително производство.