Лекции по Икономика

7. Утилитарна икономическа доктрина

Джереми Бентам, е от една страна най- влиятелният последовател на Адам Смит, но от друга база на субективната теория, разпространява ново направление наречено Утилитаризъм . Понятието произхожда от латински, което означава „изгодна полза”, „егоизъм” или „личен интерес”. В икономическия смисъл на думата утилитаризъм се свързва с това, че ако човек иска да разбере полезността на дадено нещо, то трябва да изучи неговата природа за да извлече от него съответната изгода. Принципа на полезността се простира върху морала, правото, политиката и държавата. В този аспект личната полза и изгода се приравнява към обществената такава.
Център на икономическата система на утилитаризма е индивида и неговият личен интерес. В този аспект:
1)индивида най- добре знае, кое е полезно и кое е вредно за него
2)максималното удоволствие води до максимално производство на стоки и услуги.
3)в култ се издига принципа на егоизма и личният интерес
4)най-голямото щастие е да познаваш ползата на нещо за да извличаш лични изгоди.
В тази система, икономическата свобода на индивида означава:
А)държавата да не се намесва в стопанския живот и да не ограничава конкуренцията.
Б)пълна икономическа свобода на размяната на трудовия живот
В)частна собственост като основополагаща организация на обществото, т.е. Джереми Бентам,издига на преден план идеята на френската буржоазна революция, на свободата, равенството, собствеността.

Заключение: приноса на Джереми включва:
1)идеята за индивида и неговия интерес, пречупени през принципа на егоизма.
2)идеята за полезността,взаимствана от субективната школа и изразяваща свойство на предмета да произвежда полза,предимство и удоволствие.
3)икономическата свобода на действие, която включва свобода, равенство, собственост.