Лекции по Икономика

8. Обезпечения при ТС. Обща характеристика. Видове обезпечения.

Търговските обезпечения са два вида:
1. лични - солидарност, банкова гаранция, авал;
2. реални (условно) - търговски залог и търговско право на задържане. Търговски обезпечения. Установените от гражданското право (в особеност от ЗЗД) начини на обезпечение на вземанията намират поначало приложение и в търговското

право за обезпечаване на търговски вземания, т.е. на вземания, породени от търговски сделки. Търговският закон урежда по-специално търговския залог и търговското право на задържане, като показва редица отклонения от уредбата на залога и на правото на задържане по ЗЗД. Тези различия съставляват и особеностите на търговския закон и на търговското право на задържане. Търговските обезпечения биват;
1)Взети направо от ГП - поръчителство и пасивна солидарност (с по-широко приложно поле) ипотека.
2)Модифцирани - търговски залог, търговско право на задържане, привилегии.
3)Типични търговскоправни обезпечения -банкова гаранция, документарен акредитив.
Търговски залог. Търговският залог бива договорен и законен (т.е по силата на закон).
Търговски обезпечения. Установените от гражданското право (в особеност от ЗЗД) начини на обезпечение на вземанията намират поначало приложение и в търговското право за обезпечаване на търговски вземания, т.е. на вземания, породени от търговски сделки.
Търговският закон урежда по-специално търговския залог и търговското право на задържане, като показва редица отклонения от уредбата на залога и на правото на задържане по ЗЗД. Тези различия съставляват и особеностите на търговския закон и на търговското право на задържане.
Търговски залог. Търговският залог бива договорен и законен (т.е. по силата на закон). В ТП им 4 вида залог:
1) обикновен търговски залог;
2) законен залог;
3) особен залог;
4) банков залог.
1)Към обикновен търговски залог:
а.Към сключване: Движими вещи и ЦК на приносител - с предаването им на заложния кредитор или трето лице, което ще ги държи за кредитора.
-Поименните ЦК не да се цедират. тъй като цесията е транслативна сделка. Предмет на залога на ЦК са правата, които се материализират по тях. Особенност представлява залагането на поименни акции, тъй като в специални закони се съдържат ограничения за това (напр. Законът за приватизационните фондове, които не действа в момента - залагане на акции от тези фондове е недействително винкулирани акции - залагането е действително но се носи отговорност пред АД) Предмет на залога на акции не са инкорпорираните в тях права, а самата акция, която има стойност на пазара на ЦК (тази цена би следвало да послужи за удовлетворение на заложния кредитор имплицитно са включени и правото на дивидент и ликвидационен дял, тъй като те формират основно цената).
б.Залогът е акцесорен на главното задължение, което обезпечава и с цедиране на главното вземане се прехвърля и заложното право. Особеното е, че става дума "предаване на предмета* на залог на новия кредитор, освен ако старият заложен кредитор не се е съгласил да упражнява фактическата власт за новия заложен кредитор.
в.Форма. В ГП се изисква писмена форма при залог над 5 000 ла. - не е форма за действителност или за доказване а за противопоставяне на трети лица. В ТП залогът е неформален договор, но писмената форма може да се окаже много полезна:
1) за противопоставяне на трети лица;
2)за нещо характерно само за търговския залог: при определени предпоставки заложният кредитор може да се удовлетвори от заложената вещ (тук влизат и ЦК) без съдебна намеса.
2)Банков залог. Има изключително ограничено приложение - за обезпечаване на вземания на банки, произтичащи от договор за кредит. Уредбата е в чл. 42 ЗБ - овластява Министерството на правосъдието съвместно с БНБ да издаде наредба за особения ред, по който могат да се удовлетворяват банките за техни вземания срещу кредитополучатели. Издава се Наредба № 35 на МПЛЕ и УС на БНБ според която банките могат да се удовлетворяват от заложената вещ като обезпечение по кредита чрез извлечение по сметките си, въз основа на което се издава изпълнителен лист. Чл. 237 ГПК предвижда извънсъдебни изпълнителни основания (съдебните са осъдителни съдебни решения) - в случаи извлечение от сметките на кредитора. Издава се изпълнителен лист -банката може да се удовлетвори от продажбата на вещта, но чрез търг (правилата са е наредбата)
Ако е предвидено в договора за залог, банката може сама да продаде вещта - чрез търг, по ред на Наредба № 35.
З.Към търговско право на задържане:
1 )Търговското право на задържане се отклонява от общия режим на правото на задържане. Правото на задържане е право да се откаже изпълнението на едно задължение до едновременното насрещно изпълнение.
- а.Частен случай на общото възражение за недобросъвестност.
-б.Дилаторно възражение (с него се упражнява потестативното право) - не погасява претенцията : само отлага.
- в.Функцията е обезпечителна (залогоподобно право).
- г.Правна уредба:
1) общ режим по чл. 90 и 91 . ЗЗД - същинско и несъщинско (възражение за неизпълнен договор право на задържане; 2) чл.. 315 ТЗ (говори се за ретенционно право).
2)Към елементи на фактическия състав. Длъжникът да не изпълнява задължението си. Не е необходимо насрещните вземания да са от един юридически факт (разлика с възражението за неизпълнен договор). Кредиторът може да се удовлетвори по ; предпочитание от вещите или ЦК като това става по правилата на залога, но е необходимо съдействие на съда (активна фаза на правото на задържане)