Лекции по Икономика

1. Характер, размери и предмет на икономическата наука

Икономиката е в основата на всичко в живота на хората. Всички ние ежедневно участваме в икономическия живот на обществото. За да живеят хората на земята, всеки ден трябва да употребяват различни блага и услуги.

Първоосновни блага – икономически блага, които се делят на стоки и услуги. Както не могат да престанат да ги ползват хората, така не могат да престанат и да ги произвеждат. В пазарния свят всички житейски проблеми на хората и всички човешки дейности имат икономически измерения, защото всичко се подлага на оценка, всяка услуга трябва да се оцени. Това е принцип в пазарния свят.

Икономическата наука – млада. Оформя се като научна система 2-3 века в края на 18 в. Адам Смит – основни идеи в икономическата наука. През 1876 г. неговия труд слага началото на икономическата наука. 1907- Маршал налага изучаването на икономическата наука  Според Адам Смит личният интерес е двигателя на хората, той налага да се извърши една или друга икономическа дейност. През 20 в. тя става водеща наука.

Раздели на икономическата наука:
I раздел – макро и микроикономическа теория (фундамент);
II раздел – функционални – икономическо стопанство, счетоводство, финанси;
III раздел – отраслови или регионални икономически науки на труда, на туризма и т.н.
IV раздел – история на икономическата мисъл;
V раздел – приложна икономическа наука, мениджмънт, маркетинг и т.н.
През първата половина на 20 в. Икономическата наука се превръща във водеща “царица” на обществените науки. През 1969 г. нобелов лауреат е икономист.

Икономическата наука е движеща сила на пазарното общество (най-ефективното общество); тя е трудна опасна наука, защото погрешни икономически идеи и решения могат да донесат големи катастрофи и поражения.