Лекции по Икономика

13. Европейска политическа система и институциите на европейския съюз

Проблемът за управляемост на международните отношения и търсенето на модели за създаване на управленска система на международните процеси са познати още от класиците на политическата и правна мисъл като Хуго Гроций - с теорията си за международните отношения, Волтер, Жан-Жак Русо и др. Днес, в условията на глобализация този проблем е още по-актуален и излиза от рамките на чисто академичната проблематика. Държавите и техните политици са призвани да търсят общи и единни варианти за регулиране на световните процеси. До 1989 г. хегемонизма в управлението дава своите резултати. Но след края на Студената война, по този начин не може да се гарантира стабилизация на световната система. Необходими са нов тип институции, които да съдействат за развитие на света като единна система, състояща се от взаимосвързани подсистеми. Европейският съюз е модел за управление на различни държави в една общност и същевременно представлява една от подсистемите на бъдещата глобална система.

Европейска политическа система
Тласък за развитие на интеграционните процеси в Европа дава тежката икономическа ситуация след Втората световна война. Търговският дефицит е огромен, дълговете в долари нарастват, поставено е началото на Студената война, а от там и на конкуренцията между капитализма и социализма в Европа. САЩ приемат инициативата по „планът Маршал” през 1947 г. да отпуснат 13 млрд. $ за стабилизиране на европейските национални икономики с условие да се търсят механизми за преразпределението им в региона като цяло. Това е и началото на икономическа политическа интеграция в Западна Европа, която да прерасне в политическа. През 1948 г. се създава Организацията за икономическото сътрудничество и развитие. Създава се НАТО (1949г.), като организация за колективна отбрана; Съвет на Европа и др. Но цялостната идея за обединена Европа има своя генезис в речта на британския министър- председател Уинстън Чърчил през 1946г. Той очертава идеята за „Обединени европейски щати”, като първа крачка да бъде създаването на т.н. Съвет на Европа с лидери Франция и Германия.
Генерал дьо Гол разширява идеята до „Обединение на Европа от Атлантика до Урал” на всички европейски държави. Първа стъпка е СЕ – основан в Хага (1948г.), втората е Европейската Общност за въглища и стомана ( идеята е на Жан Моне от Френския институт по планиране). Целта е общ регулиран пазар на въглища и стомана като база за ритмичното развитие на националните икономики. Така ще се премахне и традиционната вражда между Франция и Германия за надмощие в тези два отрасъла, която води и до надпревара във въоръжаването. Договорът е подписан през 1952г. но идеята е огласена от френския министър на външните работи Робер Шуман на 09.05.1950 г. На практика са положени икономическите основи на европейското икономическо обединение. (от Германия, Франция, Белгия, Италия, Люксембург, Холандия)
Следва създаването на Европейска отбранителна общност (ЕОО) през 1952 г., което е Европейска политическа общност. През 1957г. с Римския договор се създава ЕИО и ЕВРАТОМ. Те влизат в сила от 1 януари 1958 г. след ратифициране от националните парламенти. Европа все повече действа като единна система.Това налага през 1965 г. да се създаде Комисия на Европейската Общност която слага началото на политическата интеграция на Западна Европа. През 1987 г. е подписан Единният Европейски пакт, който издига ролята на Европейският парламент и гласуването в него на решения, отнасящи се до европейската общност. От 1992 г. с т.н. Маастрихски договор се повишава ефективността от интеграционните идеи като се налага тезата за единна европейска валута, защита на европейския потребител, пазара на труда и свободното движение на хората.

Европейски политически институции.
На базата на протеклите интеграционни процеси от втората половина на ХХ век , ЕС разполага с тринадесет различни институции на интеграционната политическа система от които осем са политически.Това е институционална система, която е единствена по рода си в света. Страните членки на Съюза делегират суверенитета си по някои въпроси на независими институции, които представляват интересите на Съюза като цяло, на страните членки и на техните гражданин/Европейската комисия е тази институция, която представлява и защитава интересите на Съюза. Всяко национално правителство е представено в Съвета на ЕС, а Европейският Парламент се избира пряко от гражданите на ЕС. Ценностите на демокрацията и върховенството на закона са основата на европейската структура. Към горепосочения институционален "триъгълник” на_Съюза_се прибавят и други две институции: Европейският съд и Европейската сметна палата. Още пет институции се включват в системата на ЕС

1. Европейски парламент
Европейският парламент се избира за период от пет години с общи демократични избори чрез волята на 338 милиона граждани. В него са представени пан-европейски политически течения и основните политически партии от страните членки. Парламентът има три основни функции:
• Законодателни функции заедно със Съвета на ЕС. Участието на Парламента в законодателния процес гарантира демократичността на приетите текстове;
• Утвърждава бюджета заедно със Съвета на ЕС и по този начин осъществява контрол върху разходите на ЕС;
• Осъществява контрол върху Европейската комисия - одобрява предложените комисари и има право да налага вето; осъществява политически контрол върху всички европейски институции.
Седалище и структура.
Осъществява дейността си във Франция, Белгия и Люксембург. Пленарните заседания, на които присъстват всички депутати, се осъществяват в Страсбург, където е седалището на Парламента. Парламентарните комисии заседават в Брюксел, докато генералният секретариат се намира в Люксембург
Европейският Парламент се състои от 732 депутати, които произлизат от транснационални политически партии и представляват политическите движения и тенденции в страните членки на Съюза.

2. Съвет на Европейски съюз
Съветът на ЕС е основната институция, която взема решения в рамките на Съюза. Той се явява самото представителство на страните членки, като събира техни представители на редовни срещи на министерско ниво. В зависимост от въпросите, които се обсъждат, Съветът се композира от съответните министерски представители от различни области: външни отношения, финанси, образование, телекомуникации и т.н.
Основни отговорности на Съвета на ЕС са:
• Осъществява законодателствени функции заедно с Европейския парламент;
• Координира икономическите политики на страните членки;
• Сключва международни споразумения с една или повече държави, или с международни организации от името на ЕС;
• Осъществява контрол върху бюджета заедно с Европейския парламент;
• Взема необходимите решения, свързани с общата външна политика и политиката за сигурност на основата на препоръки от Европейския съвет;
• Координира дейности на страните членки, като приема мерки в областта на правосъдието, по въпроси, свързани с полицията и други.
Седалище и структура.
Седалището на Съвета на, ЕС е в Брюксел където се осъществяват министерските срещи освен през месеците април, юни, октомври, когато те се организират в Люксембург. Съветът се състои от по един представител на министерско ниво от всяка страна- членка, упълномощен да представлява националното правителство. Въпреки, че има един Съвет, различни групи заседават в зависимост от темите, които се дискутират, като обикновено областите са: селско стопанство, икономически и финансови въпроси, околна среда, транспорт и телекомуникации, заетост и социална политика, рибно стопанство, индустрия и енергетика, правосъдие, вътрешна политика и гражданска защита, вътрешен пазар, защита на потребителя и туризъм, научни изследвания, бюджетни въпроси, култура, развитие, образование и младеж, здравеопазване. Председателството на Съвета се поема на всеки 6 месеца_от различна страна членка.

3. Европейска комисия
Европейската комисия представлява общите интереси на Съюза. Председателят и членовете на Комисията се предлагат от страните членки и се одобряват от Европейския парламент. Европейската комисия има следните функции:
• Осъществява законодателна инициатива и отправя предложения към Парламента и Съвета на ЕС;
• Носи отговорност за реализацията на бюджета и програмите, приети от Парламента и Съвета.
• Следи за прилагането на договорите и правото на Общността заедно с Европейския съд;
• Представлява интересите на Съюза на международно ниво, договаря международни споразумения.
Седалище и структура.
Седалището на Европейската комисия е в Брюксел. Тя се състои от 20 члена-комисари. Изборът на Председателя на Комисията, двама заместник-председатели и 17 други комисари се осъществява въз основа на тяхната компетентност и гаранции за независимост. Повечето от тях са заемали политически постове на министерско ниво в своите страни.Членовете на Европейската комисия се преизбират на пет години - в период от шест месеца след изборите за Европейски парламент.'Такъв интервал е необходим, за да може новият Парламент да одобри предложения от страните членки Председател на Комисията, преди той да е формирал бъдещия си екип в сътрудничество със страните членки. След избора на екипа Парламентът се произнася за цялостния състав на Комисията и одобрява избора. В момента, в който Парламентът е одобрил състава на Комисията, тя може официално да започне своя мандат в началото на следващата година.

4. Европейска централна Банка
Европейската централна банка реализира европейската монетарна политика, провежда валутни операции и осигурява стабилно функциониране на паричната система.
Седалище и структура.
Седалището на Европейската централна банка е във Франкфурт на Майн, Германия. Персоналът на банката включва представители на всички страни членки на ЕС. Те са абсолютно независими при изпълнение на своите задължения. Европейските институции и правителствата на страните членки уважават независимостта на институцията и не търсят начини да въздействат върху Европейската централна банка или върху националните централни банки. Европейската централна банка е в близко сътрудничество с националните централни банки при изпълнение на решенията, взети от ръководните й органи - Управителен съвет и Изпълнителен комитет. Председателят на Европейската централна банка и останалите пет члена на Изпълнителния комитет се назначават от страните членки на ЕС за мандат от осем години, който не подлежи на подновяване.

5. Сметна палата
Сметната палата следи за правилното финансово управление на средствата на Европейския съюз в съответствие със законите на Общността.
Седалище и структура.
Седалището на Сметната палата е в Люксембург. Тя се състои от 15 члена, които се избират от Съвета на ЕС в консултация с Европейския парламент за мандат от шест години, който може да бъде продължаван. Членове на Сметната палата могат да бъдат професионалисти в областта на финансовия одит в страните членки, като всеки трябва да отговаря на високи критерии за компетентност и независимост. Членовете на Сметната палата избират свой председател за мандат от три години.

6. Европейски съд
Европейският съд следи за недвусмисленото тълкуване и ефективното прилагане на правото на Общността. Европейският съд решава спорове, свързани със страните членки, европейските институции, представители на бизнеса, граждани на ЕС."
Седалище и структура.
Седалището на Европейския съд е в Люксембург—Устройството му не предполага разпределение по националности, но в състава на Съда се включва по един съдия от всяка страна членка за представителност на всяка от националните съдебни системи. Европейският съд е подпомаган от осем генерални адвоката, чиято роля е да предоставят безпристрастни и независими заключения по делата в Съда. Съдиите и генералните адвокати се назначават с общо съгласие на правителствата на страните членки за мандат от шест години,който може да бъде подновяван, като се допуска частично преназначаване на три години. Обикновено те са висши представители на председатели, които се избират за мандат от три години.

7. Икономически и социален комитет
Европейският икономически и социален комитет представлява интересите на гражданското общество пред Комисията, Съвета на ЕС и Парламента. Комитетът консултира европейските институции по въпроси от областта на икономическата и социалната политика, като също има правомощия да поема свои инициативи и в други области.
Седалище и структура.
Седалището на Европейския икономически и социален комитет се намира в Брюксел, където се провеждат повечето от заседанията. Членовете на Комитета се предлагат от правителствата на страните членки и се избират от Съвета на ЕС за мандат от четири години, който подлежи на подновяване. Комитетът се състои от Общо събрание, Бюро, три групи, шест секции и Генерален секретариат. Председателят на Комитета и двамата му заместници се избират за мандат от две години.

8. Комитет на регионите
Комитетът на регионите има предназначението да следи защитата на интересите на регионите и съобразяването на дейността на ЕС с.регионалната и местната идентичност в рамките на Съюза. Комитетът консултира останалите институции по въпроси от областта на регионалната политика, опазването на околната среда и образованието. Състои се от представители на регионални и местни власти.
Седалище и структура.
Седалището на Комитета на регионите се намира в Брюксел. Членовете на Комитета се номинират_от Съвета на ЕС за мандат от четири години, който има възможност да бъде продължен. Номинациите се осъществяват по препоръки от съответните страни членки. Членовете на Комитета са независими и националните квоти са отражение на броя на населението в съответните страни членки. Членовете на Комитета са регионални и местни политически фигури, които представляват целия диапазон на дейността на местните и регионалните власти в ЕС. Те могат да бъдат, общински регионални депутати съветници, кметове и други. Комитетът на регионите избира свой председател измежду членовете си за мандат от две години. Председателят води пленарните заседания и представлява официално Комитета.

9. Европейска инвестиционна банка
Седалище и структура.
Седалището на Европейската инвестиционна банка се намира в Люксембург. Висококвалифицираният персонал на Европейската инвестиционна банка е от различни страни членки на Съюза. Акционери на банката са страните членки на ЕС. Те участват в капитала на банката според икономическото си положение в Съюза. Европейската инвестиционна банка има свой Управителен съвет, Съвет на директорите, Изпълнителен комитет и Контролен комитет.

10. Европейски омбудсман
Всички граждани и юридически лица /институции и компании/ на Европейския съюз имат правото да подадат оплакване към Европейския омбудсман, ако смятат, че са нарушени правата им от административен произвол от някоя от европейските институции.
Седалище и структура.
Изборът за Европейски омбудсман се провежда след изборите за Европейски парламент. Омбудсманът се избира за мандат от пет години, който може да бъде продължаван, и съвпада с мандата на парламентаристите. Европейският омбудсман е установен в Европейския парламент в Страсбург. Към омбудсмана има секретариат, чийто ръководител се назначава от него. Европейският омбудсман не приема и не изисква инструкции от организации или правителства -той изпълнява правомощията си абсолютно независимо и безпристрастно. По време на своя мандат той няма право да упражнява друга професионална дейност - дори и без заплащане. Договорът му може да бъде прекратен при изтичане на мандата му или при доброволна/ наложима оставка. Ако позицията на омбудсмана се освободи преди края на мандата, следващият омбудсман се избира в срок от три месеца от освобождаване на длъжността, и довършва мандата. Ако Европейският омбудсман не е в състояние да изпълнява задълженията си на необходимото ниво или е обвинен в сериозни нарушения, той може да бъде уволнен от Европейския съд по искане на Европейския парламент.

11. Агенции
Агенциите на Европейската общност са организации, управлявани по Европейското публично право. Те се различават от институциите на Общността (Европейски съвет, Европейски парламент и Европейската комисия) и имат собствен правен статут.
Агенциите на Европейската общност са създадени, за да се разреши точно определена техническа, научна или управленска задача, която е определена със съответен акт на Европейската общност.
В момента има петнадесет правни субекта, които са агенции на Европейската общност, въпреки че се използват различни термини за обозначението им (центрове, фондации, агенции).

12. Европейски инвестиционен фонд
Дейности на фонда са свързани с управление на рискови капитали и осигуряване на банкови инвестиции за осигуряване растежа и развитието на малките и средни предприятия в страните членки на ЕС, както и в страните кандидатки.
Седалище и структура
Седалището на Европейския инвестиционен фонд е в Люксембург. В банката работят висококвалифицирани служители от различни европейски държави. Управленската структура включва борд на директорите и надзорен съвет. Мажоритарен акционер е Европейската инвестиционна банка. Акционер е и Европейската комисия, както и финансови институции от страните членки на ЕС.

13. Европейски конвент
Конвентът за бъдещето на Европа е открит на 28 февруарл2002 г. Неговото предназначение е да подпомогне дебата за това какви промени очакват европейските граждани, че трябва да настъпят в бъдещия Европейски съюз. Европейският конвент има за~задача да направи предложения за адаптирането на институционалната и политическата рамка на Съюза към новите условия, поставени от разширяването. От Конвента се очаква да даде ясни отговори на следните въпроси: :
- Как да бъдат разпределени отговорностите между Съюза и страните членки?
- Как да бъдат дефинирани по-добре отговорностите на европейските институции?
- Как да се осигури ефикасност и последователност във външните действия на Съюза?
- Как да се укрепи демократичната легитимност на Съюза?
Конвентът трябва да подготви предложенията си през 2003 г. и да ги представи на Европейския съвет. На уебсайта на Конвента има специално създаден форум, където гражданите могат да споделят своите мнения и предложения за бъдеще, представителите на гражданското общество и заинтересовани лица могат да вземат участие в дебата