Лекции по Икономика

Политология

Лекции по Политология
Съдържание:

1. Понятие за политиката. Произход, съдържание, еволюция. Социална роля на политиката.
2. Политологията като наука и като академична дисциплина. Възникване и развитие. Методи и функции.
3. Власт. Източници на властта. Власт и политика. Субекти на властта. Власт и лидерство. Властови елит.
4. Демокрация. Произход и исторически форми. Антична полисна демокрация. Модерната демокрация. Проблеми на постмодерната демокрация.
5. Понятието „гражданско общество”. Възникване и развитието на идеята за гражданското общество. Граждански структури. Граждански права и свободи.
6. Политическа система - Същност, структура, функции. Политическа организация. Политически отношения. Политически норми. Политическо съзнание.
7. Понятие за държавата. Основни характеристики. Функции. Историческо възникване и развитие.
8. Основни доктрини за държавата
9. Държава и държавна власт
10. Държава и държавна политика
11. Политически партии. Функции на политическите партии. Класификация. Партийни лидери и партийни маси.
12. Идеологически партийни фамилии
13. Избори. Изборен процес. Избирателни системи
14. Либералната политическа доктрина
15. Консервативната политическа доктрина
16. Политическата доктрина на социалдемокрацията
17. Марксистката политическа доктрина
18. Тоталитаризъм
19. Анархизмът
20. Основни теоретични икономически модели
21. Политическа култура
22. Типология на политическата култура
23. Цивилизации
24. Политическа етика
25. Политическа социализация
26. Политическо участие
27. Емпирични методи
28. Обществено мнение
29. Евроинтеграция
30. Глобализацията

Лекции по Политология (вариант 2)
Съдържание:

1. Предмет, метод и задачи на политологията
2. Основни етапи във формирането и развитието на политическата мисъл
3. Развитието на политическите идеи и традиции в България
4. Политически процес
5. Политически системи и режими
6. Тоталитарни политически системи
7. Съвременни политически демокрации
8. Политическите партии – същност, функции и типология.
9. Групи за натиск и лобизъм
10. Избори и избирателни системи
11. Политическа култура
12. Политическо лидерство и политически елит
13. Европейска политическа система и институциите на европейския съюз