Лекции по Икономика

Микро- и Макроикономика

Лекции по Микро- и Макроикономика
Съдържание:

1. Характер, размери и предмет на икономическата наука
2. Основни принципи на икономическото мислене
3. Продуктите на човешкия труд като материални блага и услуги. Същност и характеристика на услугите
4. Измерители на икономическата (производствена) дейност
5. Пазарна икономика – царство на стоката и парите. Основни понятия
6. Макроикономически аспекти на феномена пазар: същност и макроикономическа структура на съвременния пазар. Кратка характеристика на неговите основни звена.
7. Капиталов пазар. Неговите три елемента и място в пазарната система. Паричен пазар и банкова система
8. Фондовият и валутният пазар. Основна харакреристика и особености на тези пазари
9. Трудовият пазар и неговите съвременни особености
10. Национално богатство. Обхват и структура
11. Брутен национален продукт (БНП) и национален доход
12. Същност на спестяванията. Видове
13. Същност и видове инвестиции
14. Безработицата, като макроикономически проблем. Определение на понятието, измерване и т.н.
15. Проблеми на инфлацията
16. Процесите на икономическата интеграция в Западна Европа
17. Развитието на икономиката на глобалните мрежи. Основни нейни характеристики
18. Микроикономически поглед върху пазарната система. Въвеждащи понятия и пояснения
19. Конкуренциата: същност, аспекти, функции