Лекции по Икономика

19. Конкуренциата: същност, аспекти, функции

Конкуренцията е сложен феномен на взаимодействие и противопоставяне на пазарните агенти – продавачи и купувачи  при което всеки от тях се стреми да реализира своите интереси независимо от другите участници на пазара.
Противодействието им има три страни и аспекти – конкуренция между продавачите; конкуренция между купувачите; конкуренция между продавачи и купувачи.

Конкуренцията изпълнява три основни функции:
1. Информационна;
2. Стимулираща;
3. Контролираща.

Конкуренцията бива – съвършена и несъвършена, разрушителна, честна и нечестна, потенциална и реална.

В зависимост от различните видове конкуренция пазарите се делят на 4 основни вида:
1. Конкурентен пазар;
2. Монополно-конкурентен пазар;
3. Олигополен пазар;
4. Монополен пазар.