Лекции по Икономика

18. Микроикономически поглед върху пазарната система. Въвеждащи понятия и пояснения

За микроикономическия анализ представляват специален интерес преди всичко редица важни понятия и въпроси на пазарната система. От значение е и преди всичко въпроса за общия, родов смисъл на понятието пазарна система и на понятието пазар въобще.

Пазарът – това е единственият достъпен начин за получаване на информация, позволяваща на индивидите да съдят за сравнителните преимущества на едни или други употребявани ресурси и продукти, или пазарът не произвежда предмети, а предава информация за тях. Пазарът е механизъм, който спомага да се повиши равнището на хармония и мир в света, а неговото експлозивно разширяване през нашия век допринесе много за повишаване жизнените стандарти на хората.

От макроикономическа гледна точка 2 важни пазарни обстоятелства:
I. Пазарът не е пасивна арена на разменни актове, а е една жива саморегулираща се система с конкретни и ясно определени правила;
II. На пазара индивидуалните действия на отделните пазарни участници не оказват съществено влияние върху пазарните процеси и правила.

Структурата на пазара определя основните икономически характеристики влияещи върху субектите на пазара. Структурата на пазара обхваща:
Субектите на пазара – те са първи и основен елемент. В рамките на структурата на пазара всеки стопански субект е свързан с различни видове връзки с останалите субекти.
Тези връзки биват:
А) Технически;
Б) Връзки за определен период от време;
В) Обвързвания с характер на административна зависимост;
Г) Обвързвания базиращи се на взаимните знания за своите възможности;
Д) Обвързвания базиращи се на обществени връзки, най-често неформални;
Е) И формални икономически връзки.
По отношение на отрасловите пазари, пазарната им структура е размерът и съотношението на пазарните дялове на действителните и потенциалните участници на конкретния пазар.

Четири вида пазарни структури:
1. Атомистична (хомогенна) – пазарът обхваща многобройни равнопоставени продавачи и купувачи
2. Олигополна – на пазара има ограничен брой големи, силни продавачи и множество купувачи;
3. Монополна – присъства един единствен продавач и много купувачи
4. Пазарна структура с доминираща фирма – един от пазарните участници владее основна част от пазара и е твърде силен.

 Сегментацията на пазарите означава процес на разделение и обособяване на части (сегменти) от пазара в зависимост от покупателната способност на потребителите, от техните вкусове и предпочитания и от редица географски и демографски фактори. Бизнесът може да влияе върху процеса на сегментацията на пазара чрез изработване на програми за целева сегментация на пазарните ниши т.е. като се развие и създава целеви пазар на стоки и услуги.