Лекции по Икономика

17. Развитието на икономиката на глобалните мрежи. Основни нейни характеристики

Нов момент в съвременната световна икономика е създаването на все по-широки, глобални икономически мрежи, които обхващат целия свят. В резултат на тяхното развитие от икономиката на развитите страни излизат все повече и повече крайни продукти, които нямат определена националност. Големи количества продукти започнаха да се произвеждат на много различни места по света, да се съчетават по всевъзможни начини, да се обслужват нуждите на потребителя в много страни и места по света. Това е следствие от възникването на икономиката на глобалните мрежи.

Универсалния преход от икономика, основана на националните корпорации, към нова глобална икономика в света Р.Ричи нарича икономика на глобалните мрежи. Това е и главното изменение в развитието на световната икономика. Нововъзникналата днес икономика на глобални мрежи се проявява в два съществени процеса – от една страна нито един от традиционните фактори на производството – земята, трудът и капиталът – вече не определя конкурентоспособността и сравнителните предимства в съвременната икономика. От друга страна – почти всеки един от производствените фактори – пари, технологии, работна сила и др. – без особени усилия се премества през границите на страните.

Седем основни момента – характеристики:
1. Настъпилата промяна на мястото, функциите на вътрешната структура на главните агенти на съвременното производство – големите корпорации;
2. Възникналите, като нов тип предприятия инициативни мрежи стават повече подходящи за малки и средни фирми, отколкото за големи корпорации;
3. Настъпилата дифузия на собствеността и управлението се изразява главно в това, че нараства значително значението и цената на интелектуалната собственост, а не на собствеността от чисто веществен характер;
4. Момент в съвременната световна икономика е създаването на все по широки и глобални икономически мрежи.
5. Момент в развитието на икономиката на глобалните мрежи е появата на т.н. икономика на символите.
6. Момент в развитието на световната икономика са промените в пазара на труда и тенденциите свързани с професиите в бъдещето.
7. Момент в развитието на икономиката на глобалните мрежи е проблемът за образованието на символните апалитици днес и в бъдеще.