Лекции по Икономика

16. Процесите на икономическата интеграция в Западна Европа

Интеграция – има латински произход и в своя най-общ смисъл означава – съединяване на части в едно цяло.
Понятието икономическа интеграция означава процес на съединяване или свързване на националните икономики и обединяване на икономическите структури на отделните страни, с цел преодоляване на техните държавни граници и създаване на редица национални институции. Именно тези процеси намериха израз на създаване на главни ЕИО – обединение на различни европейски държави, което си постави за цел постигане на едно всестранно развитие на икономическата дейност на хората, посредством създаването на общ пазар. ЕИО – на 25.03.1957 г. ръководителите на 6 западноевропейски страни подписват Римския договор и слагат началото на ЕИО (ГФР, Франция, Италия, Белгия, Холандия, Люксембург . Освен това ЕИО създава отделни, Комисия, Съд и Парламент. Прз 70-те, 80-те и 90-те години на 20 век ЕИО – Общ пазар, разширява своето европейско пространство с още страни членки.

ЕС се развива в рамките на 4 основни степени на интеграция:
1. Създаване на единен митнически съюз между страните членки;
2. Постепенно изграждане и създаване на една единна икономика на страните от Общността.
3. Създаване на един Валутен съюз чрез единна парична единица – Евро.
4. Осъществяване на политическа интеграция чрез създаването на една единна държава с единни национални органи за управление на страните от Общността.

Като първа степен на икономическа интеграция – свободно движение на стоки и услуги, на капитали, на информация и работна сила. С въвеждането на общата парична единица – еврото в почти всички страни от общността от началото на 2000 г. се осъществи още една степен на интеграция. Освен това бяха създадени различни общи фондове и банкови институции. Най-важните от тях са: ЕИБ (Европейска Инвестиционна Банка); Европейски социален фонд; Европейски фонд за развитие; Европейски фонд за ръководство и гаранции в селското стопанство;
Създаден е и Европейки фонд за валутно сътрудничество, който е изграден от сметки на страните членки. От юридическа и политическа гледна точка общото ръководство и управление на ЕО се осъществява от 5 основни органа: Е Съвет; Комисия на Е Общност; Съвет на министрите на ЕИО; Европейски парламент и Европейски съд.