Лекции по Икономика

10. Счетоводно отчитане на приходите в бюджетното предприятие.

Приходите се определят най-общо като изменения, породени от стоп. операции и събития, които водят до увеличаване на активи или до намаляване на пасивите. Основната специфика на приходите в БП е тяхното строго целево предназначение. Характерна особеност на приходите в публичния сектор е, че те възникват главно при паричното си проявление. Това е така, защото финансирането на бюджетната дейност се осъществява чрез реално предоставяне на парични средства. Разбира се, съществуват и приходи, за които не се налагат парични изражения. Те са по повод отношения между различни структурни елементи на държавния бюджет.
Според дейността, в която възникват приходите са бюджетни и извънбюджетни. Бюджетните приходи се групират на данъчни и неданъчни.
Неданъчните бюджетни приходи са главно под формата на получени субсидии от финансиращия бюджет. Тяхното предназначение е строго целево – покриване на разходите за осъществяване на бюджетната дейност. Размерът на бюджетните субсидии е определен съгласно плана за приходите на местните бюджети или на републиканския бюджет. В групата на неданъчните приходи се включват различни такси, глоби, санкции, лихви по забавени държавни вземания и др.
Данъчните приходи са постъпления от преки и косвени данъци (ЗКПО, ЗДДС, доходи на ФЛ, мита, акцизи …). Извънбюджетните приходи са резултат от стоп.дейност, осъществявана от БП. Има и трета група приходи – приходи от други дейности. Това са основно такси, които се плащат за ползване на услуги на бюджетната дейност. Според икономическата си същност приходите биват 3 вида: приходи от дейността, финансови приходи и извънредни приходи.
При отчитане на приходите водещ е принципа на текущото начисляване, но при изготвяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета се използва принципа на паричните потоци.
Приходите се отчитат по сметки от раздел 7, към които се организира аналичитното отчитане по параграфи на единната бюджетна класификация.

1. Данъчни приходи – отчитат се по сметки от гр.70 Приходи от данъци и такси. Специфично е, че данъчните приходи се отчитат текущо през отчетния период на принципа на паричния поток. При подаване на данъчните декларации трябва да се установи точно стойността на дължимия данък или пък на надвнесения данък. При текущото получаване на данъчните приходи се дебитират сметките от гр.50 срещу кредитиране на сметките от гр.70. При получаване на данъчните декларации с точния размер на дължимите данъци за довнасяне, се съставя счетоводна статия:
Д-т гр.43 Вземания от данъци и др държавни и общински вземания
К-т 70 Приходи от данъци и такси
При установяване на надвнесени данъци се съставя обратно на горното счетоводно записване:
Д-т гр. 70
К-т гр.43

2. Отчитане на получени дарения и помощи – отчитат се по сметки от гр.74 Помощи и дарения. Специфично е, че при създаването на счет. информация за получените дарения и помощи се прилага принципа на паричния поток:
Д-т гр.50 отчита се само като ги получим, не се начислява
К-т гр.74

3. Приходи от продажба на активи и услуги – гр.71
Д-т гр.50
К-т гр.71

4. Приключване на приходи – сметките за приходи се приключват към 31.12, като се дебитират срещу кредитиране на сметки от подгр.120. С изключение на приходите от положителни преоценки на активи 7801 и приходи от положителни преоценки на пасиви 7807, които се приключват в 1301. Както и извънредните приходи от гр.79, които се прилючват в 1309.
При приключването на приходите и разходите се формира прираста или намалението на нетните активи за периода.