Лекции по Икономика

10. Обобщаване и проверка на записванията по счетоводните сметки.

За счетоводното отчитане дейността на отчетно-обособените звена в зависимост от характера на осъществяваната дейност се различават брой синтетични и аналитични сметки. Посредством отделната счетоводна сметка се получава информация за конкретен обект на отчитане и настъпилите изменения в него. От отделните счетоводни сметки не може да се получи информация за цялостната дейност на едно предприятие, не могат да бъдат проверени записванията, ако не се съгласува със всички счетоводни сметки. Освен това с цел да се получи пълна точна и обективна информация се налага периодично да се извършват записвания по всички сметки. За постигането на тези цели се съставят специални таблици, наречени оборотни ведомости. Именно те се използват като средство за обобщаване и проверка на данните от текущото счетоводно отчитане. Проверката на данните от текущото счетоводно отчитане се заключава в установяване верността на записванията по всяка отделна счетоводна сметка и по всички сметки, взети заедно. По-конкретно това означава да се проверят началните салда, дебитните и кредитните обороти и крайните салда. Обобщаването по счетоводните сметки се заключава в систематизирането на данни на едно място и по този начин позволяващ разкриването на взаимната връзка между тях и да се получат обобщени данни, от които да се установява имущественото състояние на предприятието към даден момент. Чрез съставянето на оборотните ведомости се подготвят данните за изготвянето на счетоводния баланс.

Оборотните ведомости биват два вида:
1. оборотни ведомости за синтетични сметки;
2. оборотни ведомости за аналитични сметки;

При правилното и вярно съставяне на оборотните ведомости за синтетични сметки, трябва да бъдат установени следните равенства:
1. Сборът от началните дебитни салда по синтетичните сметки трябва да бъде равен на сбора на кредитните салда на тези сметки:
2. Сборът от дебитните обороти по сметките трябва да бъде равен на сбора от кредитните обороти по сметките;
Това се обуславя от принципа на двойното записване. Освен това този сбор трябва да бъде равен на контролния оборот от хронологическите записвания;
3. сбора от крайните дебитни салда трябва да бъде равен на сбора от крайните кредитни салда.

При оборотната ведомост за аналитични сметки трябва да бъдат установени следните равенства:
1. Сборът от началните салда по аналитичните сметки трябва да бъде равен на началното салдо на съответната синтетична сметка, към която е организирано аналитичното отчитане.
2. Сборът от дебитните обороти по аналитичните сметки трябва да бъде равен на дебитния оборот на съответната синтетична сметка.
3. Сборът от кредитните обороти по аналитичната сметка трябва да бъде равен на кредитния оборот на съответната синтетична сметка;
4. Сборът от крайните салда на аналитичната сметка трябва да бъде равен на крайното салдо на съответната синтетична сметка;