Лекции по Икономика

9. Хронологически и систематически счетоводни записвания.

Извършените стопански операции във връзка с осъществяваната дейност се регистрират в първични счетоводни документи. Големия брой на тези документи, разнообразния характер на процесите и на стопанските операции налага необходимостта от систематизирането на данните, както по време на извършване на стопанската операция, така също и по засегнатите обекти на отчитане. Това се постига от т.н. текущо счетоводно отчитане, което обхваща два вида записвания:
1. хронологическо;
2. систематическо;

Същността на хронологическото записване се заключава в
съставянето на счетоводни статии, прости или сложни, които се регистрират в специални дневници /журнали/ от където получават рег. номер. Те изпълняват ролята на идентификатор при извършване на справки, както и при отразяване на стопанските операции в системата на счетоводните сметки. Хронологическото записване може да бъде извършено, а именно счетоводните статии се съставят в специални журнали, или на отделни бланки /операционни бележки, мемориални ордери/, които се регистрират в журнала, от където получават своите номера. В класическия си вид хронологическите записвания се извършват в дневници, които се водят от началото до края на отчетната година.
Признака, по който са ориентирани е времето, през което са извършени стопанските операции. Ако се приеме счетоводните статии да се съставят на специални бланки, тогава се регистрират в регистрационен дневник /мемориален ордер/.

Вторият етап е систематични записвания. При тях информацията, която характеризира стопанските операции се представя в синтезиран вид, систематизирана в системата от счетоводни сметки. Чрез тези записвания се получава информация за настъпилите промени в конкретните обекти на отчитане, отразени в счетоводните синтетични сметки, чрез които се отчитат тези обекти. Следователно, чрез систематичните счетоводни записвания се осигурява получаването на данни за настъпилите изменения на отчитаните обекти, тъй като признака, по който са се ориентирали тези записвания са засегнатите обекти. Между двата вида има тяхна връзка, като хронологическите изпълняват контролна функция по отношение на систематическите записвания, която се заключава в следното:
Сборът от дебитните респ. кредитни обороти по синтетичните сметки трябва да бъде верен с контролния оборот от хронологическите записвания. Това дава основание да се приеме, че всички счетоводни статии, които са съставени за извършени стопански операции и регистрирани в регистрационния журнал са намерили отражение в системата от счетоводни сметки.

Систематичните счетоводни записвания биват:
- синтетични;
- аналитични;