Лекции по Икономика

13. Колективна имуществена отговорност.

Бригадна имуществена отговорност
Тя е вид пълна имуществена отговорност. Освен това тя е групова /колективна/ имуществена отговорност. Сравнително нов вид отговорност, чрез която се цели да се ограничат посегателствата върху собствеността на работодателя и да се наложат формите на самоконтрола в колектива.
Приложение:
Прилага се при колективно и съвместно боравене със стоково-материалните запаси, когато не е възможно да се установи персоналното участие на лицата в причиняването на щетата.
Сега бригадната имуществена отговорност се урежда с чл.209 от Кодекса на труда. Тя е отговорност за липса.
Поема се въз основа на специално сключен договор между работодателя и бригадата – група работници и служители, които колективно и съвместно, на смени ще осъществяват отчетническата дейност и ще отговарят в пълен размер за причинените щети.
При конкретно доказана вина на член от бригадата – стойността му се приспада от общия размер на щетата и остатъкът се разпределя между участниците в бригадата.
Съпоставена с обхвата /полагаемото за присъждане/ или погасяване тя е съразмерна отговорност. От тази гледна точка, бригадната имуществена отговорност е привилегирован вид имуществена отговорност. При нея всяко лице погасява само полагащата се част от причинената щета. Тя е ограничителна спрямо лицата, на които са причинени щетите. Не може да се насочи изпълнението за целия размер на вредата към който и да е член на бригадата.
Договорът, който се сключва между бригадата и работодателя по същество е продължение на трудовите договори на членовете на бригадата. Този договор поражда взаимност на правата и задълженията на страните. Работодателят трябва да осигурява подходящи условия за работа, за опазване на стоково материалните запаси и паричните средства.
Бригадата трябва да погаси в пълен размер причинените щети под формата на липса. Бригадата може да прави отводи за отделни лица, поради това че нямат качества за осъществяване на отчетническите функции.
За да се внедри бригадна имуществена отговорност трябва да бъдат налице следните условия:
1. Работниците и служителите да боравят общо със СМЗ /стоково-материални запаси/ и паричните средства или да работят на смени. Характерът на осъществяваните манипулации да бъде от такова естество, че да не позволява да се разграничават точно отчетническите действия и резултатите от тях. Ако такива условия съществуват не е необходимо да се работи в условията на бригадна имуществена отговорност. Следва да се търси индивидуална отговорност.
2. Всеки от участниците от бригадата да даде съгласие за погасяване на причинените щети под формата на липси да се извърши в пълен размер.
При внедряване на бригадна имуществена отговорност следва да се извърши пълна инвентаризация на СМЗ и паричните средства. Пълна инвентаризация се провежда и при напускане или приемане на нов член на бригадата. Допуска се, да не се провежда инвентаризация при пълно съгласие на всички членове на бригадата, в т.ч. и напускащия и приемащия нов член на бригадата. Писменото съгласие се отразява в сключения договор за бригадна имуществена отговорност.
Съразмерните части за погасяване за отделните членове на бригадата се определят в зависимост от получената брутна работна заплата, за периода от време, за който е установена липсата.
Бригадна имуществена отговорност има някои положителни страни, като:
1. Създават се условия за строг вътрешен контрол и самоконтрол в рамките на бригадата.
2. Създават се предпоставки за намаления на размера на липсите.
3. Постига се известна съразмерност при определяне на сумите за погасяване от отделните членове на бригадата.
Някои слаби страни:
1. Съществуват обективни пречки за търсенето на наказателната отговорност.
2. Трудно се установява причинната връзка между щетите и противоправното деяние.
3. Определянето на съразмерните части се осъществява на основата на неточен критерий- брутното трудово възнаграждение.Би следвало да бъде точно обратното. Може би отработеното време.

Солидарна имуществена отговорност
Основен вид имуществена отговорност е личната отговорност. Всяко лице причинило щета трябва да отговаря лично. В някои случаи обаче е невъзможно да се установи личното участие в причиняването на същата. Когато не е сключен договор за бригадна имуществена отговорност и не може да се установи личното участие и когато се отнася за случаи, предвидени за търсенето на пълна имуществена отговорност, следва тя да се търси под формата на солидарна имуществена отговорност.
Солидарна имуществена отговорност е такъв вид финансовоотчетна отговорност, при която за причинените щети отговарят няколко лица, срещу всяко от които може да се иска изпълнение на цялото задължение, произтичащо от виновно причинени щети. Частите за погасяване по принцип, са равни между отделните участници.
Солидарна имуществена отговорност може да се предвиди със закон или договор.
Конкретни случаи:
1. При невъзможност да се разграничат отчетните действия на лицата, имащи качества на отчетници и когато щетата е причинена в резултат на виновни противоправни деяния.
Пример: двама продавачи, работят едновременно със стоки и пари на един щанд.
2. При привличане към имуществена отговорност на прекия причинител на щетата и ръководни и контролни органи, за щети, които са в резултат на техни съвместни противоправни деяния.
Пример: неправилна заповед, която води до престъпление, не осигурени условия при бригадна имуществена отговорност.
3. При получаване на нещо без основание или под формата на дарение, извлечено от причинената щета.
4. Някои други случаи, които в една или друга степен са конкретизация на горните:
а/ извършена последователно отчетническа дейност от 2 или повече лица в един и същ обект и когато не е извършено приемане и предаване чрез инвентаризация или приемането и предаването е извършено неправилно. В този случай, солидарна имуществена отговорност може да се търси за целия размер на щетата или част от нея да се изключи, ако се докаже личното участие на някои от лицата, тази част от щетата се изключва от отговорността на солидарните длъжници;
б/ при неправилно приемане и предаване на активи на предприятието, или ако изобщо не е извършвано такова приемане и предаване с инвентаризация. Лицето, което предава може да бъде освободено от отговорност при условие, че е било законно възпрепятствано, а приемащото лице без инвентаризация е започнало отчетнически функции с материални ценности и парични средства;
в/ солидарна имуществена отговорност може да се търси и при изпълнение на неправилна заповед и когато в резултат на това е причинена вреда. Това се отнася за отделни случаи, когато в резултат на изпълнението на заповедта е налице явно престъпление;
г/ солидарна имуществена отговорност и в случаите на действия на трети лица и когато не е възможно да се разграничат резултатите от отчетническата дейност от тези на материалноотговорните лица. Когато се докаже резултатът от действието на третото лице и за разликата може да се търси солидарна имуществена отговорност между отчетника и третото лице.