Лекции по Икономика

15. Счетоводни отчети

Счетоводните отчети представляват система от взаимносвързани показатели, които отразяват имущественото и финансовото състояние на предприятието и дават представа за неговата дейност през отчетния период. В международните счетоводни стандарти счетоводните (финансовите) отчети се описват като вярно и точно представяне на финансовото състояние, ефективността и промените във финансовото състояние на дадено предприятие. Счетоводните отчети се съставят въз основа на данни от текущото счетоводно отчитане след като тези данни са били последователно обработени и обобщени в процеса на счетоводното приключване за отчетния период. По смисъла на Закона за счетоводството под отчетен период се разбира една календарна година (1 януари – 31 декември). Това е периодът за отчитане дейността, състоянието и финансовите резултати на банките. Окончателното приключване на счетоводните сметки в банките се извършва само в края на финансовата година, когато се установява крайния финансов резултат и се изготвят годишните счетоводни отчети. Същевременно, съгласно Закона за банката и кредитното дело, Национален счетоводен стандарт 30 финансови отчети на банките, банките извършват приключвателни операции и изготвят счетоводни отчети през по-кратки периоди. Поне веднъж месечно, към последния работен ден от месеца, те извършват междинно приключване на операциите си с натрупване от началото на финансовата година, установяват финансовото си състояние, печалбите, загубите, необходимите си провизии и финансови задължения и съставят междинен счетоводен баланс, който представят на БНБ като част от периодичната си месечна отчетност. Съдържанието и формата на годишния счетоводен отчет на банките се определят на основание чл. 41 от Закона за счетоводството и чл. 14 от Закона за статистиката от министъра на финансите, председателя на Националния статистически институт и управителя на Българската народна банка. Той включва следните елементи: 1. Баланс 2. Отчет за приходите и разходите 3. Справка за дълготрайните активи 4. Справка за капиталите и резервите 5. Справка за паричните средства, вземанията и задълженията 6. Справка за притежаваните ценни книги 7. Справка за финансовите разходи и приходи 8. Справка за извънредните приходи и разходи 9. Справка за разпределение на печалбата и покриване на загубата 10. Справка за дяловете в капиталите на други предприятия и за съучастия 11. Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводните правила и методи за оценка и амортизация на активите и пасивите. Основно място в годишния счетоводен отчет заемат балансът и отчетът за приходите и разходите. Те се явяват информационна база за изготвянето на другите съставени елементи. Балансът е източник на информация за имущественото и финансовото състояние на банката. В търговските банки той се изготвя по схема, утвърдена с Национален счетоводен стандарт №30 Финансови отчети на банките.

Тази схема сключва следните задължителни елементи:

АКТИВИ
А. ФИНАНСОВИ АКТИВИ
1. Парични средства
2. Държавни ценни книги
3. Вземания от банки и други финансови институции
4. Вземания от нефинансови институции и други кли-
енти
5. Облигации и други ценни книги с фиксиран доход в
оборотен портфейл
6. Акции и други ценни книги с променлив доход в обо-
ротен портфейл
7. Финансови дълготрайни активи
Б. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
В. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
Г. ВЗЕМАНИЯ ПОЗАПИСАНИ ДЯЛОВИ ВНОСКИ
Е. ЗАГУБА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Ж. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ

ПАСИВИ
А. ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА
Привлечени средства от банки и други финансови ин-
ституции
Привлечени средства от нефинансови институции и
други клиенти
Б. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
В. ДРУГИ ПАСИВИ
Г. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Печалба
Капитал
Резерви
Д. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ

Допуска се по-подробно развитие на съществуващите и добавяне на нови балансови статии, без да се нарушава структурата на баланса по раздели и групи. Работният вариант на баланс на търговска банка е показван в приложение №1. Задължителните статии в баланса на Българска народна банка са определени от Закона за БНБ (чл. 52 ал. 2). Те са следните:

АКТИВИ
Наличност в български монети
Наличност в чужда валута
Участие в международни институции
Наличност в чуждестранни ценни книги
Кредити, предоставени на банки
Кредити, предоставени на държавата
Ценни книжа
Други активи

ПАСИВИ
Основен капитал
Резервни и др. фондове
Банкноти в обръщение
Текущи депозитни сметки
Други пасиви
Банките съставят нетен счетоводен баланс. Информацията за неговото попълване се получава от крайните салда на сметките в сметкоплана на банките. Салдата и оборотите по всички счетоводни сметки в банката се установяват в годишна оборотна ведомост. Сумите на крайните салда на оборотната ведомост са брутни и затова са по-големи от нетните суми на актива и пасива на баланса. Отчетът за приходите и разходите дава информация за резултатите от дейността на банката и нейната ефективност. Неговите основни елементи са определени в Национален счетоводен стандарт